Księgowa

Szczecin, 04.06.2020r.

 

KOMENDANT

109 SZPITALA WOJSKOWEGO z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W SZCZECINIE

 Zatrudni na stanowisko:

KSIĘGOWA

 

WYMAGANIA:

- wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne lub wyższe: finanse i rachunkowość

- doświadczenie min. 5 lata na stanowisku księgowej

- obsługa komputera

- umiejętność pracy w zespole

- Sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

- wprowadzanie do ewidencji księgowej list płac

- wprowadzanie do ewidencji księgowej  faktur VAT, rachunków potwierdzających sprzedaż usług medycznych wykonaną przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych

- przyjmowanie i przygotowywanie do opłacenia otrzymanych przez Szpital dokumentów z tytułu wykonanych usług poprzez formalną kontrolę, zgodności zastosowanych terminów zapłaty z zawartymi umowami, skompletowanie tych dokumentów oraz przekazanie głównemu księgowemu

- wystawianie faktur  VAT, faktur korygujących VAT i not korygujących z tytułu wykonanych świadczeń medycznych z zakresu medycyny pracy

- dekretowanie dokumentów księgowych dotyczących rozrachunków z dostawcami zgodnie z obowiązującym planem kont

- wystawianie faktur z tytułu sprzedanych towarów, materiałów i usług

- wprowadzanie do programu komputerowego finansowo-księgowego dokumentów potwierdzających powstanie zobowiązań wobec dostawców materiałów

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę od 08.06.2020r. (okres próbny)

WYNAGRODZENIE: zasadnicze 2 850,00 zł brutto+ wysługa lat max. 20 %

 

BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELA: Z-ca Gł. Księgowego- mgr Wiesława Majzel  tel. 261 455 816, finanse@109szpital.pl

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV pocztą lub osobiście z dopiskiem: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ przy ul. Piotra Skargi 9-11,70-965 Szczecin. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod telefonem nr 261 455 573 lub adresem email: iodo@109szpital.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit.a i b oraz art.9 ust.2 lit.b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. (RODO) w celu realizacji stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej. W przypadku przekazania Administratorowi z własnej inicjatywy tzw. danych wrażliwych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczne będzie uzyskanie od Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Administrator przekazuje dane osobowe odbiorcom w ramach zleceń na: utrzymanie czystości, ochronę osób i mienia, badania laboratoryjne i poziomu promieniowania, transport pacjentów, pośrednictwo ubezpieczeniowe, potrzeby realizacji praktyk zawodowych, obsługę poczty, administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi, w tym posiadającym siedziby na terenie państw trzecich,  które wg Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ich ochrony. W przypadku odprowadzania przez Administratora składek na ubezpieczenie społeczne do ZUS dane przechowywane będą przez 10 lub 50 lat, w zależności od spełnienia warunków i przy uwzględnieniu  wyjątków określonych w art.94 Ustawy Kodeks pracy, art.125a Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz we właściwych przepisach Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych  oraz ich elektronizacją a w pozostałych przypadkach przez 5 lat, licząc od 1 stycznia roku następnego od realizacji celu.  Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dla nawiązania i realizacji stosunku pracy podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy Kodeks pracy. Natomiast w przypadku świadczenia usług na podstawie umowy cywilnoprawnej podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi realizację celu. W części dot. wyrażenia zgody podanie danych jest dobrowolne i ewentualny brak zgody nie spowoduje negatywnych skutków ze strony Administratora.

 

 

 

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2020-06-08, :09:21:53

Czas modyfikacji: 2020-06-08, :09:25:36

Ilość odsłon: 615