Pielęgniarka Oddziałowa Bloków Operacyjnych - konkurs 08.05.2019r. godz.10.00

OGŁOSZENIE

KOMENDANT

109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ

SP ZOZ W SZCZECINIE, ul. Piotra Skargi 9-11

 

w porozumieniu ze Szczecińską Izbą Pielęgniarek i Położnych

ogłasza konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Bloków Operacyjnych  

 

Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami proszeni są o składanie dokumentów wymienionych w § 12.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z  dnia 06 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

 

Kopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata „za zgodność z oryginałem”. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej, kandydat będzie obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

Kandydat składa oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedmiotowej ofercie i przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych jest 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ przy ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod adresem email: iodo@109szpital.pl lub telefonem nr 261 455 573. Dane przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit. a i c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. (RODO) w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego wg wymogów określonych w Ustawie o działalności leczniczej i rozporządzeniach wykonawczych. Administrator przekazuje dane osobowe odbiorcy w ramach świadczenia usług na administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi oraz obsługę poczty. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji celu, maksymalnie przez okres 5 lat. Natomiast dane kandydatów nieprzyjętych przez okres 12 miesięcy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych w oparciu o ww. przepisy prawa jest obligatoryjne a w pozostałym zakresie jest dobrowolne”.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, oraz adresem i numerem telefonu kontaktowego oraz adnotacją o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloków Operacyjnych”.

Dokumenty należy składać osobiście lub listownie (decyduje data wpływu) na adres 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin w terminie do dnia 08.05.2019r. do godz. 10.00.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie są udostępniane do wglądu w Kancelarii Ogólnej, w dniach roboczych w godzinach 10.00–14.00.

 

Termin posiedzenia komisji konkursowej, na którym rozpatrywane będą kandydatury oraz prowadzone rozmowy z kandydatami określa się na dzień 10.05.2019r. godz. 12.00  w siedzibie 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 9-11, Świetlica Oddziału Chirurgii.

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2019-04-17, :10:20:17

Czas modyfikacji: 2019-04-17, :10:24:07

Ilość odsłon: 159