Pielęgniarka/Pielęgniarz Oddziałowa/y Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Oddziału Urologicznego 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie- konkurs

        Szczecin, 06.06.2022r.    

OGŁOSZENIE

 

           KOMENDANT

    109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W SZCZECINIE

ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowej/go

Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Oddziału Urologicznego

109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

 

Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami proszeni są o składanie dokumentów wymienionych w § 12.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z  dnia 06 lutego 2012r.                  w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

Kopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata „za zgodność z oryginałem”. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej, kandydat będzie obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

Kandydat składa oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedmiotowej ofercie i przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych jest 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ przy ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod adresem email: iodo@109szpital.pl lub telefonem nr 91 810 59 40. Dane przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit. c oraz art.10 RODO w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego wg wymogów określonych w Ustawie o działalności leczniczej i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Przysługuje mi prawo do: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przy realizacji moich praw Administrator będzie uwzględniał ograniczenia wynikające z RODO i innych przepisów prawa. Dalsze informacje dot. przetwarzania danych osobowych podane są na stronie internetowej www.109szpital.pl w zakładce RODO.”

 

Dokumenty należy złożyć w kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, oraz adresem i numerem telefonu kontaktowego oraz adnotacją o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowej/go Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Oddziału Urologicznego 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie”.

 

Dokumenty należy składać osobiście lub listownie (decyduje data wpływu) na adres 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin w terminie do dnia 24.06.2022r. do godz. 09.00.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie są udostępniane do wglądu w Kancelarii Ogólnej, w dniach roboczych w godzinach 10.00–14.00.

 

Posiedzenie komisji konkursowej, na którym rozpatrywane będą kandydatury oraz prowadzone rozmowy z kandydatami odbędzie się dnia  28.06.2022r. o godz. 12.00 w siedzibie 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 9-11.

 

KOMENDANT
płk mgr Krzysztof JURKOWSKI

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2022-06-07, :14:35:16

Czas modyfikacji: 2022-06-07, :14:38:04

Ilość odsłon: 53