Pielęgniarkę w oddziale Chirurgii i Urologii

Szczecin, 12.08.2020r.

KOMENDANT

109 SZPITALA WOJSKOWEGO z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W SZCZECINIE

Zatrudni:pielęgniarkę w oddziale Chirurgii i Urologii

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

  • Realizacja świadczeń wynikających z uprawnień pielęgniarki zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i obowiązującymi aktami prawnymi;
  • Prowadzenie, zarówno w systemie elektronicznym jak i papierowym, ochrona i przechowywanie dokumentacji medycznej obowiązującej w Szpitalu;
  • Realizacja zadań we wszystkie dni tygodnia w systemie zmianowym zgodnie z ustalonym harmonogramem (istnieje możliwość dopasowania harmonogramu do preferencji pielęgniarki z zachowaniem uregulowań prawnych)

Wymagane kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowiaz dnia 20 lipca 2011 r.w  rawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.(Dz. U. 2011 nr 151, poz. 896)

WYMAGANIA DODATKOWE:

  • umiejętność współpracy w zespole;
  • samodzielność, zaangażowanie i dyspozycyjność;
  • odporność na stres;
  • wysoka kultura osobista.

WYMAGANIA PREFEROWANE DODATKOWO:

  • doświadczenie w sektorze usług medycznych wzakresie pielęgniarstwa zabiegowego;
  • udokumentowane ukończenie kształcenia podyplomowego w formie kursów i specjalizacji kierunkowych mających zastosowanie w oddziałach zabiegowych;

FORMA ZATRUDNIENIA: do uzgodnienia

WYNAGRODZENIE: do uzgodnienia w granicach obowiązującego Regulaminu Wynagradzania

INFORMACJI UDZIELA:Naczelna Pielęgniarka - mgr Katarzyna Grabowiecka, tel. 91 810 58 05, tel. kom. 606 718 508, w godz. 8:00 -14:00, naczelnapielegniarka@109szpital.pl

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV pocztą lub osobiście z dopiskiem:

Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych jest 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ przy ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod telefonem nr 261 455 573 lub pod adresem email: iodo@109szpital.pl. Podane dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. (RODO), w zakresie określonym w art.22¹§1 Ustawy Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wskazane dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. W pozostałym zakresie na podstawie mojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wynikającej z faktu złożenia przedmiotowej oferty. Jeżeli w składanej dokumentacji aplikacyjnej z własnej inicjatywy podam  tzw. dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczne będzie uzyskanie ode mnie zgody na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Administrator przekazuje dane osobowe odbiorcy w ramach świadczenia usług na administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi oraz obsługę poczty. Dane kandydatów przyjętych przechowywane będą przez 5 lat od ich wyboru a nieprzyjętych przez 12 miesięcy od złożenia oferty. Przysługuje mi prawo: dostępu do swoich danych, w tym otrzymania kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W przypadku zawierania umowy o pracę obowiązek podania danych wynika z Kodeksu pracy a w przypadku umowy cywilnoprawnej podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych może uniemożliwić wzięcie udziału w rekrutacji.

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2020-08-17, :08:09:26

Czas modyfikacji: 2020-08-17, :08:12:25

Ilość odsłon: 363