Pielęgniarki w oddziałach szpitalnych

Szczecin, 16.07.2021r.

KOMENDANT

109 SZPITALA WOJSKOWEGO z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ

W SZCZECINIE

 zatrudni:

pielęgniarki w oddziałach szpitalnych

Zadania zawodowe:

  • Realizacja świadczeń wynikających z uprawnień pielęgniarki zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i obowiązującymi uregulowaniami prawnymi;
  • Realizacja zleceń lekarskich w zakresie świadczeń realizowanych w oddziałach szpitalnych;
  • prowadzenie, zarówno w systemie elektronicznym jak i papierowym, ochrona i przechowywanie dokumentacji medycznej;

 

Wymagane kwalifikacje zgodne z:

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.(Dz. U. 2011 nr 151, poz. 896)

 

Wymagane umiejętności podstawowe :

  • umiejętność współpracy w zespole;
  • samodzielność, zaangażowanie i dyspozycyjność; (praca w systemie zmianowym lub w dni robocze w godzinach 7:00 14:35, możliwość dostosowania godzin pracy do potrzeb kandydata)
  • odporność na stres;
  • wysoka kultura osobista;

 

 Wymagania preferowane dodatkowo:

  • doświadczenie w sektorze usług medycznych w oddziałach szpitalnych i/lub zaangażowanie oraz otwartość na kształcenie i nabywanie nowych umiejętności;

 

 WYNAGRODZENIE: zgodne z ustawą, pozostałe szczegóły  do uzgodnienia

 

Szczególnie zapraszamy tegorocznych absolwentów – 109 Szpital Wojskowy jest  placówką wieloprofilową, z małą bazą łóżkową, zlokalizowaną w jednym budynku.   Szpital w swojej strukturze posiada oddziały szpitalne zarówno o profilu zachowawczym jak i zabiegowym, co  daje możliwości nabycia dużego doświadczenia i płynnego wdrożenia do realizacji zadań.  Wykwalifikowany zespół medyczny deklaruje wsparcie w przejściu z roli studenta do roli pracownika. ZAPRASZAMY  DO WSPÓŁPRACY

 

Bliższych informacji udziela:

Naczelna Pielęgniarka – dr n. o zdr.  Katarzyna Grabowiecka – tel. 91 810 58 05, tel. kom. 606 718 508 (w godz.7:00-14:30); email : naczelnapielegniarka@109szpital.pl

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV pocztą lub osobiście z dopiskiem: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ przy ul. Piotra Skargi 9-11,70-965 Szczecin. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod telefonem nr 261 455 573 lub adresem email: iodo@109szpital.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit.a i b oraz art.9 ust.2 lit.b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. (RODO) w celu realizacji stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej. W przypadku przekazania Administratorowi z własnej inicjatywy tzw. danych wrażliwych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczne będzie uzyskanie od Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Administrator przekazuje dane osobowe odbiorcom w ramach zleceń na: utrzymanie czystości, ochronę osób i mienia, badania laboratoryjne i poziomu promieniowania, transport pacjentów, pośrednictwo ubezpieczeniowe, potrzeby realizacji praktyk zawodowych, obsługę poczty, administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi, w tym posiadającym siedziby na terenie państw trzecich,  które wg Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ich ochrony. W przypadku odprowadzania przez Administratora składek na ubezpieczenie społeczne do ZUS dane przechowywane będą przez 10 lub 50 lat, w zależności od spełnienia warunków i przy uwzględnieniu  wyjątków określonych w art.94 Ustawy Kodeks pracy, art.125a Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz we właściwych przepisach Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych  oraz ich elektronizacją a w pozostałych przypadkach przez 5 lat, licząc od 1 stycznia roku następnego od realizacji celu.  Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dla nawiązania i realizacji stosunku pracy podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy Kodeks pracy. Natomiast w przypadku świadczenia usług na podstawie umowy cywilnoprawnej podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi realizację celu. W części dot. wyrażenia zgody podanie danych jest dobrowolne i ewentualny brak zgody nie spowoduje negatywnych skutków ze strony Administratora.

Wytworzył:

Udostępnił: Karol Kładko

Modyfikował: Karol Kładko

Czas wytworzenia: 2021-07-16, :09:22:25

Czas modyfikacji: 2021-07-16, :09:25:48

Ilość odsłon: 469