Technika sterylizacji w Centralnej Sterylizatorni

Szczecin, 16.07.2021r.

KOMENDANT

109 SZPITALA WOJSKOWEGO z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ

W SZCZECINIE

zatrudni: Technika sterylizacji  w  Centralnej Sterylizatorni

Zadania zawodowe:

 • Manualne mycie i dezynfekcja narzędzi
 • Przygotowywanie roztworów preparatów do mycia i dezynfekcji
 • Obsługa specjalistycznych maszyn, służących do mycia i dezynfekcji, kontrola obu procesów
 • Demontaż narzędzi przed myciem i sterylizacją oraz ich późniejszy montaż
 • Kontrola jakościowa i ilościowa sprzętu medycznego
 • Pakietowanie umytych i zdezynfekowanych narzędzi, materiałów opatrunkowych
 • Sterylizacja narzędzi i materiałów opatrunkowych
 • Obsługa urządzeń do sterylizacji oraz kontrola procesu
 • Prowadzenie dokumentacji wszystkich przeprowadzanych czynności

Wymagane kwalifikacje zgodne z:

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.(Dz. U. 2011 nr 151, poz. 896)

 

Wymagane umiejętności podstawowe :

 •     Umiejętność współpracy w zespole
 •     Odpowiedzialność i obowiązkowość
 •     Dokładność i rzetelność
 •     Dobry stan zdrowia, przede wszystkim dobry wzrok
 •     Dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa
 •     Samodzielność, zaangażowanie i dyspozycyjność; (praca w systemie zmianowym)

 

 Wymagania preferowane dodatkowo:

 • doświadczenie w sektorze usług sterylizacji medycznej;

 

 WYNAGRODZENIE: zgodne z ustawą, pozostałe szczegóły  do uzgodnienia

 Bliższych informacji udziela:

Naczelna Pielęgniarka – dr n. o zdr. Katarzyna Grabowiecka – tel. 91 810 58 05, tel. kom. 606 718 508 w godzinach 7:00-14:35 lub email naczelnapielegniarka@109szpital.pl

 Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV pocztą lub osobiście z dopiskiem: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ przy ul. Piotra Skargi 9-11,70-965 Szczecin. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod telefonem nr 261 455 573 lub adresem email: iodo@109szpital.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit.a i b oraz art.9 ust.2 lit.b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. (RODO) w celu realizacji stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej. W przypadku przekazania Administratorowi z własnej inicjatywy tzw. danych wrażliwych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczne będzie uzyskanie od Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Administrator przekazuje dane osobowe odbiorcom w ramach zleceń na: utrzymanie czystości, ochronę osób i mienia, badania laboratoryjne i poziomu promieniowania, transport pacjentów, pośrednictwo ubezpieczeniowe, potrzeby realizacji praktyk zawodowych, obsługę poczty, administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi, w tym posiadającym siedziby na terenie państw trzecich,  które wg Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ich ochrony. W przypadku odprowadzania przez Administratora składek na ubezpieczenie społeczne do ZUS dane przechowywane będą przez 10 lub 50 lat, w zależności od spełnienia warunków i przy uwzględnieniu  wyjątków określonych w art.94 Ustawy Kodeks pracy, art.125a Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz we właściwych przepisach Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych  oraz ich elektronizacją a w pozostałych przypadkach przez 5 lat, licząc od 1 stycznia roku następnego od realizacji celu.  Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dla nawiązania i realizacji stosunku pracy podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy Kodeks pracy. Natomiast w przypadku świadczenia usług na podstawie umowy cywilnoprawnej podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi realizację celu. W części dot. wyrażenia zgody podanie danych jest dobrowolne i ewentualny brak zgody nie spowoduje negatywnych skutków ze strony Administratora.

Wytworzył:

Udostępnił: Karol Kładko

Modyfikował: Karol Kładko

Czas wytworzenia: 2021-07-16, :09:28:26

Czas modyfikacji: 2021-07-16, :09:29:38

Ilość odsłon: 474