RODO

Szanowny Pacjencie.

Na podstawie art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)¹  informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest109 Szpital Wojskowy z Przychodnią  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, reprezentowany przez Komendanta Szpitala.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Jan Wiśniewski, dostępny pod adresem email: iodo@109szpital.pl lub telefonem nr 261 455 573.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie 6 ust. 1 lit. c) oraz art.9 ust.2 lit.h) RODO w celu realizacji świadczeń zdrowotnych tj. profilaktyki zdrowotnej,  diagnozy medycznej i leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego.
 4. Szpital przekazuje Pani/Pana dane osobowe odbiorcom, zgodnie z przepisami prawa, w ramach zleceń na: utrzymanie czystości, ochronę osób i mienia, badania laboratoryjne i poziomu promieniowania, transport pacjentów, pośrednictwo ubezpieczeniowe, potrzeby realizacji praktyk zawodowych, obsługę poczty, administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi, w tym posiadającym siedziby na terenie państw trzecich, które wg Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ich ochrony.
 5. Szpital nie przetwarza Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 6. Pani/Pana Dane przechowywane będą przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami wskazanymi w art.29 ust.1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z właściwych przepisów prawa, w szczególności Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie. W przypadku odmowy podania danych osobowych Szpital może odmówić Pani/Panu udzielenia świadczenia zdrowotnego.

 

Pacjencie masz prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa;
 • kontaktu z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących na mocy RODO praw.

 

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

 

MONITORING WIZYJNY

 • Monitorowany obszar obejmuje wjazdy, teren wokół budynku głównego i parking szpitala oraz Izbę Przyjęć.
 • Administratorem zarejestrowanych danych osobowych jest 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ przy ul. Piotra Skargi 9-11,  70-965 Szczecin.
 • Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod adresem email: iodo@109szpital.pl lub telefonem nr 261 455 573.
 • Dane przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit.f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. (RODO)¹ oraz art.22² Ustawy Kodeks pracy i art.23a Ustawy o działalności leczniczej w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, pracowników i ochrony mienia poprzez rejestrowanie obrazu.
 • Administrator przekazuje dane osobowe odbiorcy w ramach ochrony obiektu i obsługi systemu telewizji przemysłowej oraz innym osobom realizującym swoje prawnie uzasadnione interesy.
 • Administrator nie udostępnia danych ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Dane przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji celu, maksymalnie przez 7 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin ich przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu.

 

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

Wytworzył: Marcin Nowak

Udostępnił: Marcin Nowak

Modyfikował: Marcin Nowak

Czas wytworzenia: 2019-07-01, :13:16:38

Czas modyfikacji: 2019-07-01, :13:19:46

Ilość odsłon: 1200