Przetarg

Przetarg nieograniczony na wykonanie wjazdu przeciwpożarowego na dziedziniec główny 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

termin składania ofert:

08.09.2015.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 215922-2015 z dnia 2015-08-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wjazdu przeciwpożarowego na dziedziniec główny 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie w pełnym zakresie opisanym dokumentacją projektową. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej...
Termin składania ofert: 2015-09-08

 

Szczecin: Wykonanie wjazdu przeciwpożarowego na dziedziniec główny 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 253466 - 2015; data zamieszczenia: 28.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 215922 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie wjazdu przeciwpożarowego na dziedziniec główny 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wjazdu przeciwpożarowego na dziedziniec główny 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie w pełnym zakresie opisanym dokumentacją projektową. Zakres jest zgodny z : 1.Dokumentacją projektową pn. Budowa wjazdu przeciwpożarowego na dziedziniec główny 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ, opracowany przez Biuro Inżynierskie DAMART S.J., Szczecin, ul. Czorsztyńska 39A-5. 2.Obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz innych robót. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. PODSTAWA PRAWNO - TECHNICZNA WYKONANIA ZAMÓWIENIA Postanowienie nr 28/P/2006 Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Szczecinie z dnia 18.12.2006 r. w sprawie wydania nakazu zapewnienia wymaganych dróg pożarowych i dojazdów dla ekip ratowniczych do budynku lecznictwa zamkniętego w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 4/2011 z dnia 24.01.2011 r. Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków o pozwoleniu na budowę Nr WKiOZ.III.RW/4125/774/11 z dnia 29.11.2011 r. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/O/2012 z dnia 8.10.2012 r, o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę Decyzja Prezydenta Miasta Szczecina nr 48/13 z dnia 22.01.2013 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. WARUNKI WYKONAWSTWA I ODBIORU 1. Wymagany okres rękojmi oraz gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy od dnia odbioru i przekazania do użytkowania. 2. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową będącą załącznikiem nr 1 do SIWZ, postanowieniami umowy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i innymi uzgodnieniami z Inwestorem dokonanymi w formie pisemnej.. Zasilanie napędu bramy wjazdowej należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym branży elektrycznej. 3. Przedmiar robót przedstawiony jest tylko pomocniczo. 4. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności: - koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, - koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody, dozorowaniem oraz uporządkowaniem terenu po likwidacji zaplecza, koszty ochrony mienia, warunków bhp i ppoż. na placu budowy, - koszty oznaczenia terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, - koszty wszelkich robót przygotowawczych, rozbiórkowych, porządkowych, składowania i recyklingu materiałów odpadowych i wywozu, - koszty zajęcia pasa drogowego i tymczasowej organizacji ruchu, - koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - koszty opracowania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez Kierownika Budowy zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantów branżowych, - podatek VAT, - wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest wykonać opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 6. Bezpośredni nadzór nad robotami będzie sprawowany przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcję nadzoru technicznego na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie , a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego. 7. Wykonawca ma obowiązek dostarczać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wszystkich materiałów i urządzeń użytych do realizacji przedmiotu zamówienia (zgodnie ze STWiORB)- celem uzyskania ich akceptacji przez inspektora nadzoru - przed ich wbudowaniem. 8. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w myśl ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2013 poz.21). Do dokumentów odbiorowych wykonawca złoży oświadczenie o zagospodarowaniu odpadów. 9. Wszystkie zmiany zakresu robót wynikłe w trakcie realizacji winny być zgłaszane zamawiającemu i wykonane tylko i wyłącznie po ich akceptacji przez zamawiającego i projektanta. 10. Podane w projekcie budowlano-wykonawczym nazwy własne są przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z produktami równoważnymi. Jeżeli Wykonawca składa ofertę z produktami równoważnymi musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie zawierającą co najmniej jego nazwę i parametry techniczne (opis produktu równoważnego). Za równoważne zostaną uznane wyroby, które będą spełniały te same normy, parametry i standardy co opisane w załączniku nr 1 do SIWZ oraz zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 11. Za termin wykonania zamówienia rozumiany będzie termin zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru i przekazania do użytkowania. 12. Co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić w imieniu Zamawiającego o zakończeniu robót Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz właściwe organy nadzoru budowlanego. Kopie złożonych zawiadomień wraz z załącznikami oraz potwierdzeniem złożenia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie do Zamawiającego. 13. W przypadku nałożenia przez organ nadzoru budowlanego obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać je w imieniu Zamawiającego bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. WYTYCZNE DLA DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ POWYKONAWCZEJ 14. Do zawiadomienia o zakończeniu robót i gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kompletną dokumentację powykonawczą sprawdzoną i zaakceptowaną w formie pisemnego potwierdzenia przez inspektorów nadzoru przygotowaną zgodnie z poniższymi wytycznymi: a. Wszystkie dokumentu przekazywane Zamawiającemu należy składać w kancelarii z pismem przewodnim oraz spisem przekazywanych dokumentów. b. Dokumentacja powinna być: spięta, odpowiednio posegregowana. c. Każda strona dokumentacji odbiorowej powinna posiadać stempel poświadczający, że jest to dokumentacja powykonawcza oraz być podpisana przez kierownika budowy. d. Akceptacji zmian ze strony inwestora dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. e. Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała m.in.: - dwa egzemplarze projektu budowlanego z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie prowadzenia robót, - dwa egzemplarze dokumentacji geodezyjnej, zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe. - obmiar wykonanych robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.31.20-6, 45.22.33.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PROFIT Roman Godlewski, Tulipanowa 47, 72-003 Dobra, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 172801,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 145471,77

  • Oferta z najniższą ceną: 145471,77 / Oferta z najwyższą ceną: 313864,18

  • Waluta: PLN .


Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Małgorzata Jarosz

Modyfikował: Małgorzata Jarosz

Czas wytworzenia: 2015-08-21, :10:55:08

Czas modyfikacji: 2015-09-28, :10:21:47

Ilość odsłon: 964