Informacje dla wykonawców

Zasady środowiskowe funkcjonujące na terenie 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie w ramach System Zarządzania Środowiskowego.

1. Na terenie Szpitala obowiązuje postępowanie zgodnie z prawem ochrony środowiska.

2. W przypadku stwierdzenie naruszenia zasad panujących na terenie Szpitala przedstawiciel Zamawiającego nadzorujący zlecone prace zgłasza uwagi do Wykonawcy, ten zaś wszczyna bezzwłocznie czynności naprawcze.

3. Pojazdy wjeżdżające na teren Szpitala powinny być czyste oraz w dobrym stanie technicznym, zapewniającym bezawaryjność (bez wycieków).

4. Zabrania się wwozić na teren Szpitala bez zezwolenia materiałów niebezpiecznych, w tym odpadów, olejów, o negatywnym oddziaływaniu na środowisko.

5. Zobowiązuje się Wykonawcę do minimalizowania zużycia energii i surowców naturalnych, jak również ilości powstających odpadów, a te wytworzone w czasie świadczenia usług, należą do niego, są przez niego odbierane z terenu Szpitala i podlegają unieszkodliwieniu.

6. W przypadku zniszczenia trawników, zadrzewień nakazuje się przywrócenie stanu pierwotnego.

7. Zobowiązuje się do ekologicznej gospodarki odpadami zapewniającej odpowiednie segregowanie umożliwiające przekazanie odpadów do powtórnego ich wykorzystania lub unieszkodliwiania przez świadczący usługi podmiot zgodne z wymogami prawa.

8. Wykonawcę zobowiązuje się do zmniejszenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych dla otoczenia.

9. Na terenie Szpitala bezwzględnie zabrania się:  składowania substancji mogących zanieczyścić powietrze, wodę i glebę; w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług, należy przechowywać je w bezpieczny dla osób, zwierząt i środowiska sposób;  spalania odpadów;  wrzucania wytworzonych odpadów do kontenera Zleceniodawcy;  wylewania niebezpiecznych substancji, płynów do kanalizacji lub ziemi;  mycia pojazdów i sprzętu; nieracjonalnego korzystania z wody, prądu i dążenie do minimalizacji ich zużycia;  palenia tytoniu.

10. Prowadzone przez Wykonawcę usług, bądź prac budowlano-remontowych, wszelkie działania stanowiące zagrożenia dla środowisko na terenie Szpitala, powinny być 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie PO-10-00-F02 Strona Wydanie ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCÓW 2 z 1 III wcześniej uzgodnione z pracownikiem Szpitala odpowiedzialnym za zadanie (nadzorującym prace).

11. W przypadku wystąpienia zakłóceń, awarii i nieprawidłowości (np. wyciek substancji niebezpiecznych) należy w bezwzględnie zabezpieczyć teren i zawiadomić pracownika Szpitala. 1

2. Organizowanie pracy swoich pracowników wykonujących usługi na terenie szpitala w sposób spełniający przepisy i zasady bhp i ppoż.

Auditorzy Wewnętrzni, Inspektorzy BHP i Ppoż., Pracownicy Działu Zabezpieczenia Technicznego, Specjalista ds. Ochrony Środowiska, lub inni wyznaczeni pracownicy Szpitala mają prawo auditować miejsca świadczenia przez Wykonawcę. Szczecin, ……………….

PLIK DO POBRANIA Zasady środowiskowe funkcjonujące na terenie 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie w ramach System Zarządzania Środowiskowego.

Wytworzył: Marcin Nowak

Udostępnił: Marcin Nowak

Modyfikował: Marcin Nowak

Czas wytworzenia: 2017-01-18, :07:30:40

Czas modyfikacji: 2021-09-16, :08:09:29

Ilość odsłon: 2372