Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - lekarz Ortopeda znak sprawy M/4/8/2016

termin składania ofert:

09.09.2016.

Pliki

          Szczecin, dnia 22.09.2016r.

  Znak sprawy: M/4/8/2016

  OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

  

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, że  postępowanie  konkursowe zostało unieważnione.

  Uzasadnienie:

Kwota jedynej oferty złożonej w konkursie przewyższa kwotę, którą Udzielający Zamówienia zamierzał przeznaczyć na finansowanie umowy na świadczenie zdrowotne w przedmiotowym konkursie ( IX pkt 7 ppkt 4) SWKO).

  

 

Znak sprawy: M/4/8/2016                                                                        Szczecin, dnia 23.08.2016r.

    Dotyczy: zmiany terminu składania ofert

 Udzielający Zamówienia informuje, że zmianie ulega  termin składania ofert z dnia 23.08.2016r. godz. 11.30 na dzień 09.09.2016r., godz.11.30 oraz  termin otwarcia ofert z dnia 23.08.2016r. godz.12.00 na dzień 09.09.2016r. godz.12.30

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 KOMENDANT

109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZECINIE

na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych

 ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

1.NAZWA ORAZ ADRES UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

ul. Piotra Skargi 9-11

70-965 Szczecin

tel. 91 810 58 00; fax. 91 810 58 02

 2. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU.

Przedmiotem konkursu ofert udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:

Zadanie I

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale i Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Zadanie II

Pełnienie dyżurów lekarskich stacjonarnych w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

 a/ Oferent udzielać będzie świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz na rzecz RWKL i MP.

b/ Umowa zostanie zawarta na okres 36 mies. od dnia podpisania.

 3.Miejsce, termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz miejsce, w którym można otrzymać obowiązujący formularz oferty: Marketing /p. 101/, w godz.9.00 – 14.30, od poniedziałku do piątku, tel. 91 810 59 88, do dnia …...2016r i do pobrania na stronie internetowej www.109szpital.pl.

 4.Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria Ogólna Udzielającego Zamówienia, do 23.08.2016r., do godz. 11.30

5.Miejsce i termin otwarcia ofert: ul. Piotra Skargi 9-11,  wejście A, II piętro, pokój nr 101, dnia do 23.08.2016r.,  godz. 12.00.

6.Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: w ciągu 14 dni od terminu złożenia oferty. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

 7.Odwołanie konkursu ofert, przesunięcie terminu składania ofert: Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu rozpoczęcia i rozstrzygnięcia konkursu bądź jego unieważnienia.

 8.Składanie protestów i odwołań dotyczących konkursu:

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Komendant

cz.p.o. ppłk mgr Jarosław NARLOCH

 

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2016-07-29, :15:24:00

Czas modyfikacji: 2016-09-22, :13:18:01

Ilość odsłon: 1135