Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie chirurgii ogólnej, pełnienie dyzurów M/3/2024

termin składania ofert:

26.02.2024.

Pliki

Znak sprawy: M / 3 /2024                                                                   Szczecin, dnia 20.02.2024r.

Sprawa Marketing. 5330.1.3.2024                  

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT


KOMENDANT

109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZECINIE

na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.)

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE

 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

1.NAZWA ORAZ ADRES UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin

tel. 91 810 58 00; fax. 91 810 58 02

 

2. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU.

Kod CPV:

85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia

85111200-2 - Medyczne usługi szpitalne

85112200-9 - Usługi leczenia ambulatoryjnego

85121000-3 - Usługi medyczne

85121100-4 - Ogólne usługi lekarskie

85121200-5 - Specjalistyczne usługi medyczne

 

Zadanie I

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów  zakresie chirurgii ogólnej, w szczególności polegające na:

 1)      udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej oraz udzielanie konsultacji w zakresie chirurgii ogólnej pacjentom innych oddziałów, w normalnej ordynacji zgodnie z harmonogramem udzielania świadczeń

2)      udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgicznej Przychodni Specjalistycznej Szpitala

3)      udzielaniu konsultacji w zakresie chirurgii ogólnej oraz sporządzanie opinii lub orzeczeń na rzecz osób kierowanych przez Rejonową Wojskową Komisję Lekarską (RWKL), poradnię medycyny pracy  

4)      udzielaniu konsultacji w zakresie chirurgii ogólnej oraz sporządzanie opinii lub orzeczeń na rzecz innych podmiotów, z którymi Szpital ma zawarte stosowne umowy

5)      pełnienie przez Lekarza stacjonarnych dyżurów medycznych w  Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, w dniach i godzinach wynikających z harmonogramu dyżurów ustalonego przez Koordynatora Oddziału i zatwierdzonego przez komendanta ds. Lecznictwa

6)      pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej,  w dniach i godzinach wynikających z harmonogramu dyżurów

7)      przyjazd na wezwanie i udzielenie świadczeń zdrowotnych pacjentom UZ

8)      pełnienie obowiązków nieetatowego koordynatora Bloków Operacyjnych

 

Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Izbie Przyjęć oraz pełnienie stacjonarnych dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć oraz Oddziałach Szpitalnych zgodnie z harmonogramem udzielania świadczeń

 1)       udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez lekarzy w Izbie przyjęć

2)       pełnienie stacjonarnych dyżurów medycznych w Izbie przyjęć

3)       pełnienie stacjonarnych dyżurów medycznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych - dyżur łączony z Oddziałem Kardiologicznym, Rehabilitacji, Endokrynologii i Dermatologii

4)       pełnienie stacjonarnych dyżurów medycznych  w Oddziale Chorób Wewnętrznych - dyżur łączony z Oddziałem Kardiologicznym, Rehabilitacji, Endokrynologii i Dermatologii  oraz Izbą Przyjęć

 

Oferent udzielać będzie świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym, innym osobom uprawnionym do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innym podmiotom wskazanym przez Udzielającego Zamówienia.

 Umowy zostaną zawarte na okres 36 mies. od dnia podpisania.

 3.Miejsce, termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, oraz miejsce, w którym można otrzymać obowiązujący formularz oferty: Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz Formularz oferty do pobrania na stronie internetowej www.109szpital.pl. /konkursy ofert/ oraz w Dziale Marketingu od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 14.00.

 4.Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria Ogólna Udzielającego Zamówienia, do dnia 26.02.2024r. do godz. 10.00.

 5.Miejsce i termin otwarcia ofert: ul. Piotra Skargi 9-11, 26.02.2024r.  o godz. 10.30.

 6.Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 dni od terminu złożenia oferty. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

 7.Odwołanie konkursu ofert, przesunięcie terminu składania ofert: Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu rozpoczęcia i rozstrzygnięcia konkursu bądź jego unieważnienia.

 8.Składanie protestów i odwołań dotyczących konkursu:

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

 Komendant

płk mgr Krzysztof JURKOWSKI

 

1. Ogłoszenie o konkursie M 3 2024

2. SWKO M 3 2024

3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty do konkursu M 3 2024

4. Załącznik nr 2 - wzór umowy M 3 2024 - zadanie I chirurgia ogólna

5. Załącznik nr 3 wzór umowy M 3 2024 - zadanie II dyżurny

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Marcin Szczerba

Modyfikował: Marcin Szczerba

Czas wytworzenia: 2024-02-21, :13:10:20

Czas modyfikacji: 2024-02-21, :14:44:46

Ilość odsłon: 165