Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez zespół w zakresie chirurgii plastycznej i otolaryngologii M/7/2024

termin składania ofert:

28.03.2024.

Pliki

 Znak sprawy: M / 7 /2024                                                                       Szczecin, dnia 20.03.2024r.

Sprawa Marketing.5330.1.7.2024                  


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 KOMENDANT

109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZECINIE

na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.)

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE

 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

1.NAZWA ORAZ ADRES UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin

tel. 91 810 58 00; fax. 91 810 58 02

 

2. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU.

Kod CPV:

85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia

85111200-2 - Medyczne usługi szpitalne

85112200-9 - Usługi leczenia ambulatoryjnego

85121200-5 - Specjalistyczne usługi medyczne

85141200-1 - Usługi świadczone przez pielęgniarki

 

 

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie przez zorganizowany przez Przyjmującego Zamówienie zespół lekarzy i pielęgniarek świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej oraz otolaryngologii, w tym:

1/ udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom hospitalizowanym w Oddziale Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej z Pododdziałem Otolaryngologicznym oraz udzielanie konsultacji pacjentom innych Oddziałów Szpitala i Izby Przyjęć Szpitala;

2/ udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradniach Przychodni Specjalistycznej:

a/ Poradnia Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej;

b/ Poradnia Otolaryngologiczna;

3/ udzielanie konsultacji przez lekarzy na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, medycyny pracy i innych podmiotów wskazanych przez Udzielającego Zamówienia:

a/ w zakresie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej

b/ w zakresie otolaryngologii

4/ pełnienie funkcji kierownika specjalizacji lekarzy rezydentów odbywających szkolenie specjalizacyjne

 

Przyjmujący Zamówienie udzielać będzie świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz pozostałym osobom wskazanym przez Udzielającego Zamówienia.

 

Udzielający Zamówienia w wyniku konkursu wyłoni zespół lekarzy i pielęgniarek, w tym lekarza koordynującego. Warunkiem koniecznym do rozstrzygnięcia konkursu jest wskazanie zespołu składającego się z co najmniej dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej oraz dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie otolaryngologii.

 

Z każdym wskazanym przez Przyjmującego Zamówienie członkiem zespołu zostanie zawarta przez Udzielającego Zamówienie odrębna umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

Umowy zostaną zawarte na okres od 01.04.2024r. do 31.03.2025r.

 

3.Miejsce, termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, oraz miejsce, w którym można otrzymać obowiązujący formularz oferty: Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz Formularz oferty do pobrania na stronie internetowej www.109szpital.pl. /konkursy ofert/ oraz w Dziale Marketingu od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 14.00.

 

4.Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria Ogólna Udzielającego Zamówienia, do dnia 28.03.2024r. do godz. 10.00

 

5.Miejsce i termin otwarcia ofert: ul. Piotra Skargi 9-11, 28.03.2024r.o godz. 10.30.

 

6.Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 dni od terminu złożenia oferty. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

 

7.Odwołanie konkursu ofert, przesunięcie terminu składania ofert: Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu rozpoczęcia i rozstrzygnięcia konkursu bądź jego unieważnienia.

 

8.Składanie protestów i odwołań dotyczących konkursu:

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


Komendant

 

płk mgr Krzysztof JURKOWSKI


1. Ogłoszenie o konkursie M 7 2024.

2. SWKO M 7 2024.

3. Załącznik nr 1 do SWKO - Formularz oferty M 7 2024.

4. Załącznik nr 2 do SWKO - wzór umowy - lekarz koordynujący - M 7 2024.

5. Załącznik nr 3 do SWKO - wzór umowy - lekarz członek zespołu - m 7 2024.

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Marcin Szczerba

Modyfikował: Marcin Szczerba

Czas wytworzenia: 2024-03-20, :13:01:17

Czas modyfikacji: 2024-03-20, :13:52:33

Ilość odsłon: 161