Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez zespół w zakresie kardiologii i pełnienie dyżurów M/ 8/2024

termin składania ofert:

28.03.2024.

Pliki

Znak sprawy: M / 8 /2024                                                                     Szczecin, dnia 20.03.2024r.

Sprawa Marketing.5330.1.8.2024                  

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

KOMENDANT

109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZECINIE

na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.)

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE

 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

 

1.NAZWA ORAZ ADRES UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin

tel. 91 810 58 00; fax. 91 810 58 02

 

2. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU.

Kod CPV:

85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia

85111200-2 - Medyczne usługi szpitalne

85112200-9 - Usługi leczenia ambulatoryjnego

85121200-5 - Specjalistyczne usługi medyczne

85141200-1 - Usługi świadczone przez pielęgniarki

 

Zadanie I

udzielanie przez zorganizowany przez Przyjmującego Zamówienie zespół lekarzy i pielęgniarek świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii, w tym:

1/ udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom hospitalizowanym w Oddziale Kardiologicznym oraz udzielanie konsultacji pacjentom innych Oddziałów Szpitala i Izby Przyjęć Szpitala;

2/ udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej Przychodni Specjalistycznej;

3/ udzielanie konsultacji przez lekarzy na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez Udzielającego Zamówienia;

4/ pełnienie funkcji kierownika specjalizacji lekarzy rezydentów odbywających szkolenie specjalizacyjne;

5/ opiekę koordynowaną w zakresie kardiologii – badania i konsultacje wykonywane przez lekarza specjalistę kardiologa;

6/ pełnienie funkcji kierownika Pracowni Elektrofizjologii przez lekarza koordynującego.

 

Udzielający Zamówienia w wyniku konkursu wyłoni zespół lekarzy i pielęgniarek, w tym lekarza koordynującego.

Warunkiem koniecznym do rozstrzygnięcia konkursu jest wskazanie zespołu składającego się z co najmniej dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii.

 

Z każdym wskazanym przez Przyjmującego Zamówienie członkiem zespołu zostanie zawarta przez Udzielającego Zamówienie odrębna umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i pielęgniarki w Poradni Specjalistycznej odbywać się będzie w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 18:00 zgodnie z ustalonym przez strony harmonogramem udzielania świadczeń.

 

 Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Izbie Przyjęć oraz pełnienie stacjonarnych dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć oraz Oddziałach Szpitalnych zgodnie z harmonogramem udzielania świadczeń

 

1)      udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez lekarzy w Izbie przyjęć

2)      pełnienie stacjonarnych dyżurów medycznych w Izbie przyjęć

3)      pełnienie stacjonarnych dyżurów medycznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych - dyżur łączony z Oddziałem Kardiologicznym, Rehabilitacji, Endokrynologii i Dermatologii

4)      pełnienie stacjonarnych dyżurów medycznych  w Oddziale Chorób Wewnętrznych - dyżur łączony z Oddziałem Kardiologicznym, Rehabilitacji, Endokrynologii i Dermatologii  oraz Izbą Przyjęć

 

Przyjmujący Zamówienie udzielać będzie świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz pozostałym osobom wskazanym przez Udzielającego Zamówienia.

 

Umowy zostaną zawarte na okres od 01.04.2024r. do 31.03.2025r.

 

3.Miejsce, termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, oraz miejsce, w którym można otrzymać obowiązujący formularz oferty: Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz Formularz oferty do pobrania na stronie internetowej www.109szpital.pl. /konkursy ofert/ oraz w Dziale Marketingu od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 14.00.

 

4.Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria Ogólna Udzielającego Zamówienia, do dnia 28.03.2024r. do godz. 10.30.

 

5.Miejsce i termin otwarcia ofert: ul. Piotra Skargi 9-11, 28.03.2024r.  o godz. 11.00.

 

6.Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 dni od terminu złożenia oferty. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

 

7.Odwołanie konkursu ofert, przesunięcie terminu składania ofert: Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu rozpoczęcia i rozstrzygnięcia konkursu bądź jego unieważnienia.

 

8.Składanie protestów i odwołań dotyczących konkursu:

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


 

Komendant

płk mgr Krzysztof JURKOWSKI


 1. Ogłoszenie o konkursie M 8 2024.

2. SWKO M 8 2024.

3. Załącznik nr 1a do SWKO - Formularz oferty M 8 2024 - zadanie I.

4. Załącznik nr 1b - Formularz oferty M 8 2024 - zadanie II.

5. Załącznik nr 2 wzór umowy lekarz koordynujący M 8 2024 - zadanie I.

6. Załącznik nr 3 wzór umowy - lekarz członek zespołu M 8 2024 - zadanie I.

7. Załącznik nr 4 wzór umowy M 8 2024 - zadanie II.

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Marcin Szczerba

Modyfikował: Marcin Szczerba

Czas wytworzenia: 2024-03-20, :12:12:29

Czas modyfikacji: 2024-03-20, :13:40:51

Ilość odsłon: 168