Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii klinicznej M/21/20/2023

termin składania ofert:

21.12.2023.

Pliki

Znak sprawy: M / 21 / 20 /2023                                                           Szczecin, dnia 15.12.2023r.

Sprawa Marketing. 5330.1.21.2023                  

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

KOMENDANT

109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZECINIE

na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.)

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE

 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

1.NAZWA ORAZ ADRES UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin

tel. 91 810 58 00; fax. 91 810 58 02

 

2. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU.

 

Kod CPV:

85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia

85111200-2 - Medyczne usługi szpitalne

85112200-9 - Usługi leczenia ambulatoryjnego

85121000-3 - Usługi medyczne

85121100-4 - Ogólne usługi lekarskie

85121200-5 - Specjalistyczne usługi medyczne

 

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w  zakresie onkologii klinicznej, w szczególności polegające na:

a)            udzielaniu konsultacji w zakresie onkologii klinicznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania lub zgodnie z potrzebami Szpitala,

b)           udziale w konsylium powołanym w celu prawidłowego postępowania na wszystkich etapach diagnostyki i leczenia pacjentów zgłaszających się z Kartą Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego  w ramach Szybkiej Terapii Onkologicznej.

 

Oferent udzielać będzie świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym, innym osobom uprawnionym do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innym podmiotom wskazanym przez Udzielającego Zamówienia.

 

Umowy zostaną zawarte na okres 12 mies. od dnia podpisania.

 

3.Miejsce, termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, oraz miejsce, w którym można otrzymać obowiązujący formularz oferty: Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz Formularz oferty do pobrania na stronie internetowej www.109szpital.pl. /konkursy ofert/ oraz w Dziale Marketingu od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 14.00.

 

4.Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria Ogólna Udzielającego Zamówienia, do dnia 21.12.2023r. do godz. 09.00.

 

5.Miejsce i termin otwarcia ofert: ul. Piotra Skargi 9-11, 21.12.2023r.  o godz. 10.00.

 

6.Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 dni od terminu złożenia oferty. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

 

7.Odwołanie konkursu ofert, przesunięcie terminu składania ofert: Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu rozpoczęcia i rozstrzygnięcia konkursu bądź jego unieważnienia.

 

8.Składanie protestów i odwołań dotyczących konkursu:

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

                                             KOMENDANT

                                 

                                                            płk mgr Krzysztof JURKOWSKI

1. Ogłoszenie M 21 20 2023.

2. SWKO M 21 20 2023.

3. Załącznik nr 1 formularz oferty M 21 20 2023.

4. Załącznik nr 2 wzór umowy M 21 20 2023.

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Marcin Szczerba

Modyfikował: Marcin Szczerba

Czas wytworzenia: 2023-12-15, :15:01:16

Czas modyfikacji: 2023-12-15, :15:09:22

Ilość odsłon: 170