Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i patomorfologii M/23/20/2023

termin składania ofert:

29.12.2023.

Pliki

Znak sprawy: M / 23 / 20 /2023                                                              Szczecin, dnia 21.12.2023r.

Sprawa Marketing. 5330.1.23.2023                  

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

KOMENDANT

109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZECINIE

na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.)

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE

 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

1.NAZWA ORAZ ADRES UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin

tel. 91 810 58 00; fax. 91 810 58 02

 

2. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU.

Kod CPV:

85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia

85111200-2 - Medyczne usługi szpitalne

85121000-3 - Usługi medyczne

85121100-4 - Ogólne usługi lekarskie

85121200-5 - Specjalistyczne usługi medyczne

 

Zadanie I

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie radiologii w Pracowni Radiologicznej zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń, w szczególności usługi polegające na:

a/ wykonywaniu badań USG wraz z opisem

b/ pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w Pracowni Radiologicznej,  w dniach i godzinach wynikających z harmonogramu dyżurów, w tym przyjazd na wezwanie  i udzielenie świadczeń zdrowotnych pacjentom UZ

 

Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie patomorfologii, wykonywanie badań cytopatologicznych i histopatologicznych w Pracowni Patomorfologii zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

 

Oferent udzielać będzie świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym, innym osobom uprawnionym do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innym podmiotom wskazanym przez Udzielającego Zamówienia.

 

Umowy zostaną zawarte na okres 36 mies. od dnia podpisania.

 

3.Miejsce, termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, oraz miejsce, w którym można otrzymać obowiązujący formularz oferty: Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz Formularz oferty do pobrania na stronie internetowej www.109szpital.pl. /konkursy ofert/ oraz w Dziale Marketingu od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 14.00.

 

4.Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria Ogólna Udzielającego Zamówienia, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, do dnia 29.12.2023r. do godz. 10.00.

 

5.Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Udzielającego Zamówienia, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, Marketing, pokój nr 23, dnia 29.12.2023r.  o godz. 10.30.

 

6.Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 dni od terminu złożenia oferty. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

 

7.Odwołanie konkursu ofert, przesunięcie terminu składania ofert: Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu rozpoczęcia i rozstrzygnięcia konkursu bądź jego unieważnienia.

 

 8.Składanie protestów i odwołań dotyczących konkursu:

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Komendant

 

płk mgr Krzysztof JURKOWSKI

1. Ogłoszenie o konkursie M 23 20 2023.

2. SWKO M 23 20 2023.

3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty do konkursu M 23 20 2023.

4. Załącznik nr 2 - wzór umowy M 23 20 2023 - zadanie I.

5. Załącznik nr 3 - wzór umowy M 23 20 2023 - zadanie II.

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Marcin Szczerba

Modyfikował: Marcin Szczerba

Czas wytworzenia: 2023-12-22, :09:40:26

Czas modyfikacji: 2023-12-22, :10:24:40

Ilość odsłon: 197