Przetarg

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Serologicznej

termin składania ofert:

20.06.2013.

Pliki

                           109 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

                  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Znak sprawy: M /5 /4/2013                                                                                  Szczecin, dnia 18.06.2013r.

 

OGŁOSZENIE

 

KOMENDANT

109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZECINIE

 

na podstawie art. 26 oraz 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 217) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r., nr 164, poz.1027 z późn. zm.)

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ  DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Z UPRAWNIENIAMI SEROLOGICZNYMI  W PRACOWNI SEROLOGII 109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W SZCZECINIE.

 

  1. Nazwa oraz adres Udzielającego Zamówienia:

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

ul. Piotra Skargi 9-11

70-965 Szczecin

tel. 91 810 58 00; fax. 91 810 58 02

  1. 2.      Przedmiot zamówienia: jest udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez  diagnostów laboratoryjnych z uprawnieniami serologicznymi  w Pracowni Serologii 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ  w Szczecinie.

Zadanie I

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez diagnostę laboratoryjnego z uprawnieniami serologicznymi:

Zakres obowiązków:

     1) przestrzegać czynności diagnostycznych zgodnie z PN EN ISO/DIS 15-189,2001,                                                                                                          Rozp. MZ z dn. 23.03.2006r.

    2) prowadzić nadzór nad   czynnościami diagnostycznymi pracowników,

    3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów

        przeciwpożarowych,

   4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje,

        których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

   5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

 

Czynności na stanowisku pracy:

- wykonywanie badań serologicznych i ich autoryzacja;

- interpretacja wyników badań;

 - podejmowanie decyzji dot. wyników badań w sytuacjach niestandardowych;

- systematyczne i ciągłe szkolenie personelu medycznego;

- obsługa banku krwi i oprogramowania Delhin;

       - nadzór nad kontrolą wewnątrzlaboratoryjną i zewnątrzlaboratoryjną z bieżącą udokumentowaną interpretacją   wyników i działaniami korygującymi (pisemne sprawozdania w zależności od potrzeb);

       -systematyczna aktualizacja procedur medycznych(SOP) i   nadzór nas Systemem Zarządzania Jakości w Pracowni Serologicznej zgodnie z wytycznymi Instytutu Hematologii i Tansfuzjologii;

  - nadzorowanie procesu przedanalitycznego i wszelkich procedur z tym związanych przez kontakt z personelem pobierającym materiał i zlecającym badania, organizację szkoleń, monitorowanie wskaźników jakości i w razie potrzeby wdrażanie działań naprawczych (2 razy do roku);

- szkolenia stażystów, praktykantów oraz specjalizantów;

- poprawa jakości badań poprzez walidowanie metod badań i czynności diagnostycznych

 

Zadanie II

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów przez diagnostę laboratoryjnego z uprawnieniami serologicznymi „ pod telefonem” (za pozostawanie w gotowości, przyjazd, wykonanie badań i ich autoryzacja): 

od godz. 15:30 do godz. 7:30 w dni powszednie – 16h (dyżur)

 

Zadanie III

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów przez diagnostę laboratoryjnego z uprawnieniami serologicznymi „ pod telefonem” (za pozostawanie w gotowości, przyjazd, wykonanie badań i ich autoryzacja): 

od godz. 7:30 do godz.7:30 rano dnia następnego w dni wolne od pracy, niedziele i święta

 

  1. Umowa zostanie zawarta na okres od 01.07.2013r. do 31.12.2013r.
  2. Miejsce, termin, w którym można otrzymać obowiązujący formularz oferty: Marketing, w godz.8.00 – 14.30, od poniedziałku do piątku, tel. 91 810 59 88, do dnia 20.06.2013r. i do pobrania na stronie internetowej www.109szpital.pl.

 

  1. Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria Ogólna Udzielającego Zamówienia do dnia 20.06.2013r. do godz. 11.00.

                                                                                                

 

Pliki

Wytworzył: Agnieszka Tomaszewska

Udostępnił: Agnieszka Tomaszewska

Modyfikował: Agnieszka Tomaszewska

Czas wytworzenia: 2013-06-19, :08:23:48

Czas modyfikacji: 2013-06-19, :08:26:27

Ilość odsłon: 1809