Położna POZ

Szczecin, 25.05.2022r.

 

KOMENDANT

             109 SZPITALA WOJSKOWEGO z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ

                   W SZCZECINIE

 zatrudni:         

POŁOŻNĄ  POZ

Zakres wykonywanych zadań obejmuje zadania z zakresu uprawnień położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Położna środowiskowa sprawuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczą i ginekologiczną nad osobami płci żeńskiej oraz noworodkami do 2 miesiąca życia.

 WYMAGANE KWALIFIKACJE:  zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U.2011.151.896 z dnia 2011.07.22)

oraz

Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o podstawowej opieki zdrowotnej, położna POZ to położna, która:

  • posiada tytuł specjalisty w dziedzinie
  • pielęgniarstwa rodzinnego albo
  • ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
  • odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
  • odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo
  • posiada tytuł zawodowy magistra położnictwa

 

Równocześnie, zgodnie z ust. 2 art. 8 ww. ustawy, położną POZ jest także położna, która:

  • posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo
  • ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • udzielająca świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r.

Pozytywnie oceniane będzie doświadczenie zawodowe na ww. stanowisku.

FORMA ZATRUDNIENIA: do uzgodnienia (umowa o pracę lub umowa cywilno – prawna), praca w systemie jednozmianowym, w dni robocze.

 

WYNAGRODZENIE: do uzgodnienia zależnie od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia

 

BLIŻSZE  INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ : Naczelna Pielęgniarka  dr n. o zdr. Katarzyna Grabowiecka tel. 606 718 508 i/lub 91 810 58 05 (godz. 7:00 – 14:35), email: naczelnapielegniarka@109szpital.pl

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV pocztą lub osobiście z dopiskiem: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ przy ul. Piotra Skargi 9-11,70-965 Szczecin. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod telefonem nr 91 810 59 40 lub adresem email: iodo@109szpital.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit.a i b oraz art.9 ust.2 lit.b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. (RODO) w celu realizacji stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej. W przypadku przekazania Administratorowi z własnej inicjatywy tzw. danych wrażliwych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczne będzie uzyskanie od Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Administrator przekazuje dane osobowe odbiorcom w ramach zleceń na: utrzymanie czystości, ochronę osób i mienia, badania laboratoryjne i poziomu promieniowania, transport pacjentów, pośrednictwo ubezpieczeniowe, potrzeby realizacji praktyk zawodowych, obsługę poczty, administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi, w tym posiadającym siedziby na terenie państw trzecich,  które wg Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ich ochrony. W przypadku odprowadzania przez Administratora składek na ubezpieczenie społeczne do ZUS dane przechowywane będą przez 10 lub 50 lat, w zależności od spełnienia warunków i przy uwzględnieniu  wyjątków określonych w art.94 Ustawy Kodeks pracy, art.125a Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz we właściwych przepisach Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych  oraz ich elektronizacją a w pozostałych przypadkach przez 5 lat, licząc od 1 stycznia roku następnego od realizacji celu.  Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dla nawiązania i realizacji stosunku pracy podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy Kodeks pracy. Natomiast w przypadku świadczenia usług na podstawie umowy cywilnoprawnej podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi realizację celu. W części dot. wyrażenia zgody podanie danych jest dobrowolne i ewentualny brak zgody nie spowoduje negatywnych skutków ze strony Administratora.

 

 

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2022-05-25, :11:15:58

Czas modyfikacji: 2022-05-25, :11:17:38

Ilość odsłon: 146