Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez piersi i ekspanderów tkankowych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

termin składania ofert:

05.04.2016.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 68694-2016 z dnia 2016-03-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez piersi i ekspanderów tkankowych dla potrzeb oddziału chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej Szpitala. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na...
Termin składania ofert: 2016-04-05

 

Szczecin: Dostawa endoprotez piersi i ekspanderów tkankowych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 127662 - 2016; data zamieszczenia: 19.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 68694 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa endoprotez piersi i ekspanderów tkankowych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez piersi i ekspanderów tkankowych dla potrzeb oddziału oddziału chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej Szpitala..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.44.10-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Endoproteza jednokomorowa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAD Technologies Ltd. Sp. z o.o., ul. Belgijska 11 lok. 9, 02-511 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 96000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 127999,87

 • Oferta z najniższą ceną: 127999,87 / Oferta z najwyższą ceną: 127999,87

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 2   

Nazwa: Ekspander tkankowy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAD Technologies Ltd. Sp. z o.o., ul. Belgijska 11 lok. 9, 02-511 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 90000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 71999,93

 • Oferta z najniższą ceną: 71999,93 / Oferta z najwyższą ceną: 71999,93

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 3   

Nazwa: Ekspander tkankowy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hammermed Medical Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 42456,96

 • Oferta z najniższą ceną: 42456,96 / Oferta z najwyższą ceną: 45999,79

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 4   

Nazwa: Endoproteza

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hammermed Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 22619,52

 • Oferta z najniższą ceną: 22619,52 / Oferta z najwyższą ceną: 31999,97

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 5   

Nazwa: Endoproteza

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hammermed Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 62000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 40110,34

 • Oferta z najniższą ceną: 40110,34 / Oferta z najwyższą ceną: 51999,84

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 6   

Nazwa: Siatka polipropylenowa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PAD Technologies Ltd. Sp. z o.o., ul. Belgijska 11 lok. 9, 02-511 Warszawa, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7999,99

 • Oferta z najniższą ceną: 7999,99 / Oferta z najwyższą ceną: 7999,99

 • Waluta: PLN .

Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Izabela Bobik

Modyfikował: Izabela Bobik

Czas wytworzenia: 2016-03-25, :10:00:02

Czas modyfikacji: 2016-05-19, :13:53:07

Ilość odsłon: 1131