Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej obejmującą usługę kompleksową polegającą na sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w S

termin składania ofert:

20.11.2018.

Pliki


Ogłoszenie nr 500284157-N-2018 z dnia 28-11-2018 r.
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ: Dostawa energii elektrycznej obejmującą usługę kompleksową polegającą na sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 645790-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 810200960, ul. ul. Piotra Skargi  9-11, 70-965  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8105800, e-mail przetargi@109szpital.pl, faks 91 8105802. 
Adres strony internetowej (url): www.109szpital.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa energii elektrycznej obejmującą usługę kompleksową polegającą na sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
RPoZP 35/2018
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową tj. polegającą na sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej dla niżej wymienionych punktów odbioru Zamawiającego: Nr 1 – Kompleks 1887, ul. Piotra Skargi 9-11, Nr 2 – Kompleks 1910, ul. Piotra Skargi 35 Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Przedmiot dostawy określono według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09.30.00.00 - 2 – ENERGIA ELEKTRYCZNA, SŁONECZNA, CIEPLNA I JĄDROWA 65.31.00.00 – 9 - PRZESYŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2. Zamówienie obejmuje okres roczny od 01.01.2019 r. Wskazana ilość dostarczanej energii elektrycznej została przyjęta do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia. Nie odzwierciedla to faktycznego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego. Przewidywana ilość dostarczanej energii w okresie dostawy (+/- 10%) wynosi: 1.120,00 MWh, w tym energia rozliczana dla punktu: Nr 1. Kompleks 1887, grupa B21 – 988,00 MWh 1) Miejscem przyłączenia i granicą własności urządzeń elektroenergetycznych są: głowice kablowe na kablu zasilającym 15 KV/K 704 w stacji transformatorowej odbiorcy; 2) Moc umowna dla punktu – 240 kW 3) Pomiar pobieranej mocy i energii elektrycznej odbywa się na poziomie napięcia 15 kV/0,4 kV 4) Układ pomiarowo – rozliczeniowy składa się z: a) przekładniki prądowe o przekładni 30,00/5,0 A/A, b) przekładniki napięciowe o przekładni 15,0/0,1 kV/kV, c) liczniki rozliczeniowe: – licznik energii czynnej ze wskazaniem Pmax, - licznik energii biernej pobranej; - licznik energii biernej oddanej, Nr 2 – Kompleks 1910, grupa C21 – 132,00 MWh. 1) Miejscem przyłączenia i granicą własności urządzeń elektroenergetycznych są: końcówki kabla 0,4 kV w budynku przy ul. Piotra Skargi 35; 2) Moc umowna – 50kW. 3) Pomiar pobieranej energii odbywa się po stronie 0,4 kV 4) Układ pomiarowo – rozliczeniowy składa się z: a) licznik energii czynnej ze wskazaniem 15 min. mocy maksymalnej b) licznik energii biernej pobranej Liczniki zainstalowane w rozdzielni n/n w piwnicy budynku przy ul. Piotra Skargi 35. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę kompleksową w rozumieniu art. 3 ust. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tj. Dz.U. 2018.755, 650, 685, 771, 1000, 1356, 1629, 1637) realizowana na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 2 w/w ustawy polegającej na świadczeniu usług przesyłania lub dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej. Sprzedaż energii elektrycznej, przesył lub dystrybucja odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne i Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. 4. Kompleksy nr 1887 i 1910 przyłączone są do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 5. Wykonawca załączy do oferty wzór Umowy na dostawę energii elektrycznej obejmującą świadczenie usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej dla punktu odbioru Zamawiającego Grupy B21 i C21, uwzględniając warunki Zamawiającego określone w zał. Nr 6 do SIWZ tj. istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2

Dodatkowe kody CPV: 65310000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 – cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez ENEA SA, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Izabela Bobik

Modyfikował: Izabela Bobik

Czas wytworzenia: 2018-11-08, :11:32:55

Czas modyfikacji: 2018-11-28, :08:52:46

Ilość odsłon: 636