Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej obejmującej usługę kompleksową to jest polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią

termin składania ofert:

19.11.2015.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 302430-2015 z dnia 2015-11-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową tj. polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej dla niżej wymienionych...
Termin składania ofert: 2015-11-19

 

Szczecin: Dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową tj. polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 352124 - 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 302430 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową tj. polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową tj. polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej dla niżej wymienionych punktów odbioru Zamawiającego: Nr 1 - Kompleks 1887, ul. Piotra Skargi 9-11, Nr 2 - Kompleks 1910, ul. Piotra Skargi 35 Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Przedmiot dostawy określono według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09.31.00.00 - 5 - elektryczność 65.31.00.00 - 0 - przesył energii elektrycznej 2. Zamówienie obejmuje okres roczny od 01.01.2016 r. Wskazana ilość dostarczanej energii elektrycznej została przyjęta do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia. Nie odzwierciedla to faktycznego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Dostawy wobec Zamawiającego. Przewidywana ilość dostarczanej energii w okresie dostawy (+/- 10%) wynosi: 1.128,00 MWh, w tym energia rozliczana dla punktu: Nr 1. Kompleks 1887, grupa B21 - 994,00 MWh 1) Miejscem przyłączenia i granicą własności urządzeń elektroenergetycznych są: głowice kablowe na kablu zasilającym 15 KV/K 704 w stacji transformatorowej odbiorcy; 2) Moc umowna dla punktu - 240 kW 3) Pomiar pobieranej mocy i energii elektrycznej odbywa się na poziomie napięcia 15 kV/0,4 kV 4) Układ pomiarowo - rozliczeniowy składa się z: a) przekładniki prądowe o przekładni 30,00/5,0 A/A, b) przekładniki napięciowe o przekładni 15,0/0,1 kV/kV, c) liczniki rozliczeniowe: - licznik energii czynnej ze wskazaniem Pmax, - licznik energii biernej pobranej; - licznik energii biernej oddanej, Nr 2 - Kompleks 1910, grupa C21 - 134,00 MWh. 1) Miejscem przyłączenia i granicą własności urządzeń elektroenergetycznych są: końcówki kabla 0,4 kV w budynku przy ul. Piotra Skargi 35; 2) Moc umowna - 60kW. 3) Pomiar pobieranej energii odbywa się po stronie 0,4 kV 4) Układ pomiarowo - rozliczeniowy składa się z: a) licznik energii czynnej ze wskazaniem 15 min. mocy maksymalnej b) licznik energii biernej pobranej Liczniki zainstalowane w rozdzielni n/n w piwnicy budynku przy ul. Piotra Skargi 35. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę kompleksową w rozumieniu art.3 ust. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1059) realizowana na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art.5 ust.2 w/w ustawy polegającej na świadczeniu usług przesyłania lub dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej. Sprzedaż energii elektrycznej, przesył lub dystrybucja odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne i Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. 4. Kompleksy nr 1887 i 1910 przyłączone są do sieci ENEA SA, Zakład Obsługi Klienta, ul. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.31.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Enea SA, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 421337,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 413069,87

  • Oferta z najniższą ceną: 413069,87 / Oferta z najwyższą ceną: 413069,87

  • Waluta: PLN .

 

 Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Izabela Bobik

Modyfikował: Izabela Bobik

Czas wytworzenia: 2015-11-10, :10:08:57

Czas modyfikacji: 2015-12-23, :12:48:09

Ilość odsłon: 1662