Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej obejmujący usługę kompleksową tj. polegającą na sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ

termin składania ofert:

18.12.2017.

Pliki

Ogłoszenie nr 500008648-N-2018 z dnia 11-01-2018 r.
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ: Dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową tj polegającą na sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 630027-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 810200960, ul. ul. Piotra Skargi  9-11, 70-965  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8105800, e-mail przetargi@109szpital.pl, faks 91 8105802.
Adres strony internetowej (url): www.109szpital.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową tj polegającą na sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RPoZP 43/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową tj. polegającą na sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej dla niżej wymienionych punktów odbioru Zamawiającego: Nr 1 – Kompleks 1887, ul. Piotra Skargi 9-11, Nr 2 – Kompleks 1910, ul. Piotra Skargi 35 Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Przedmiot dostawy określono według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09.30.00.00 - 2 – ENERGIA ELEKTRYCZNA, SŁONECZNA, CIEPLNA I JĄDROWA 65.31.00.00 – 9 - PRZESYŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2. Zamówienie obejmuje okres roczny od 01.01.2018 r. Wskazana ilość dostarczanej energii elektrycznej została przyjęta do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia. Nie odzwierciedla to faktycznego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Dostawy wobec Zamawiającego. Przewidywana ilość dostarczanej energii w okresie dostawy (+/- 10%) wynosi: 1.199,00 MWh, w tym energia rozliczana dla punktu: Nr 1. Kompleks 1887, grupa B23 – 1065,00 MWh 1) Miejscem przyłączenia i granicą własności urządzeń elektroenergetycznych są: głowice kablowe na kablu zasilającym 15 KV/K 704 w stacji transformatorowej odbiorcy; 2) Moc umowna dla punktu – 240 kW 3) Pomiar pobieranej mocy i energii elektrycznej odbywa się na poziomie napięcia 15 kV/0,4 kV 4) Układ pomiarowo – rozliczeniowy składa się z: a) przekładniki prądowe o przekładni 30,00/5,0 A/A, b) przekładniki napięciowe o przekładni 15,0/0,1 kV/kV, c) liczniki rozliczeniowe: – licznik energii czynnej ze wskazaniem Pmax, - licznik energii biernej pobranej; - licznik energii biernej oddanej, Nr 2 – Kompleks 1910, grupa C21 – 134,00 MWh. 1) Miejscem przyłączenia i granicą własności urządzeń elektroenergetycznych są: końcówki kabla 0,4 kV w budynku przy ul. Piotra Skargi 35; 2) Moc umowna – 50 kW. 3) Pomiar pobieranej energii odbywa się po stronie 0,4 kV 4) Układ pomiarowo – rozliczeniowy składa się z: a) licznik energii czynnej ze wskazaniem 15 min. mocy maksymalnej b) licznik energii biernej pobranej Liczniki zainstalowane w rozdzielni n/n w piwnicy budynku przy ul. Piotra Skargi 35. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę kompleksową w rozumieniu art.3 ust. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 2017.220 tj z dnia 2017.02.06) realizowana na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art.5 ust.2 w/w ustawy polegającej na świadczeniu usług przesyłania lub dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej. Sprzedaż energii elektrycznej, przesył lub dystrybucja odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne i Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. 4. Kompleksy nr 1887 i 1910 przyłączone są do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 5. Wykonawca załączy do oferty wzór Umowy na dostawę energii elektrycznej obejmującą świadczenie usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej dla punktu odbioru Zamawiającego Grupy B23 i C21, uwzględniając warunki Zamawiającego określone w zał. Nr 6 do SIWZ tj. istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2

Dodatkowe kody CPV: 65310000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 403357.94
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENEA S.A
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Górecka 1
Kod pocztowy: 60-201
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 507671.86
Oferta z najniższą ceną/kosztem 507671.86
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 507671.86
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Małgorzata Jarosz

Modyfikował: Małgorzata Jarosz

Czas wytworzenia: 2017-12-08, :12:09:49

Czas modyfikacji: 2018-01-11, :12:36:14

Ilość odsłon: 942