Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą pojemników

termin składania ofert:

21.12.2016.

Pliki

Ogłoszenie nr 500047252-N-2018 z dnia 05-03-2018 r.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ: Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą pojemników do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 365151-2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 810200960, ul. ul. Piotra Skargi  9-11, 70-965  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8105800, e-mail przetargi@109szpital.pl, faks 91 8105802.
Adres strony internetowej (url): www.109szpital.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą pojemników do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RPoZP 36/2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą pojemników do przechowywania gazów o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W zakres przedmiotu wchodzi: • dzierżawa zbiornika tlenu medycznego (poj. min 12 ton) z parownicą i systemem telemetrii; • wyposażenie zbiornika w system telemetrii oparty o GSM tj. zdalnej transmisji danych o stanie napełnienia zbiornika z punktu zbiornikowego do centralnego komputera dostawcy ciekłego tlenu medycznego; • montaż zbiornika wraz z towarzyszącą instalacją (w tym parownice oraz system telemetrii), jego podłączenie do istniejącej sieci szpitala w terminie określonym przez Zamawiającego na piśmie – nie później niż 3 dni od wyznaczonego terminu (zalecana wizja lokalna); • transport zbiornika do Zamawiającego oraz zainstalowanie odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy; • dokonanie zarejestrowania zbiornika w Urzędzie Dozoru Technicznego, uzyskanie dopuszczenia i pozwolenia na użytkowanie wykona Wykonawca na własny koszt w terminie 2 dni od dnia zamontowania zbiornika; • Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany jest na czas wymiany zbiornika i jego rejestracji zabezpieczyć Szpital w tlen. Zamawiający zobowiązuje się pokryć koszty zużytego tlenu po cenie zaoferowanej przez Wykonawcę w formularzu cenowym dla tlenu medycznego ciekłego. Wszystkie inne koszty związane z zabezpieczeniem pokrywa Wykonawca; • Wykonawca udzieli personelowi Zamawiającego wszelkich informacji i instrukcji niezbędnych do prawidłowego korzystania ze zbiorników; • dostawa tlenu medycznego do siedziby Zamawiającego transportem Wykonawcy; • cena transportu tlenu medycznego do zbiornika wliczona w cenę zakupu tlenu; • w okresie obowiązywania umowy: serwisowanie, naprawy, wymiany części lub podzespołów, legalizacja zbiornika i butli oraz przeglądy dozoru technicznego dokonywane przez uprawniony serwis Wykonawcy i na koszt Wykonawcy; • w przypadku awarii zbiornika Wykonawca zapewni na własny koszt inne urządzenie do przechowywania tlenu medycznego ciekłego na czas naprawy zbiornika, o parametrach odpowiadających parametrom zbiornika, który uległ awarii tzw. zbiornik zastępczy lub dostawy tlenu w innych opakowaniach; • dzierżawa butli na gazy medyczne – faktura 1 x miesiąc; • dostawa gazów medycznych (napełnionych butli) do siedziby Zamawiającego transportem Wykonawcy; • butle na tlen sprężony oraz podtlenek azotu dostarczane będą z daną partią tych gazów. Wykonawca dostarczał będzie gazy w tych butlach; • dostawa tlenu tankowanego do zbiornika 1 raz w miesiącu do 3 dni od dnia złożenia zamówienia; • partia gazów medycznych, zgodnie ze złożonym zamówieniem, winna być dostarczona do siedziby Zamawiającego w maksymalnym terminie 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego telefonicznie, emailem czy za pośrednictwem faksu; • dostarczenie gazów zgodnie z zapotrzebowaniem, potwierdzone zostanie protokołem odbioru dostawy podpisanym przez Zamawiającego; • dostarczenie gazów przez Wykonawcę niezgodnie z zapotrzebowaniem uważane będzie przez Zamawiającego, jako niedotrzymanie terminu dostawy; • Wykonawca zobowiązany jest realizować każdorazowe zamówienie dotyczące gazów medycznych i technicznych dostarczanych w butlach jednym transportem. W przypadku rozbicia zamówienia przez Wykonawcę na kilka transportów, Zamawiający pokryje koszty jednego transportu; • Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania tylko takich produktów, które posiadają świadectwo rejestracji lub świadectwo dopuszczenia do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 24111500-0

Dodatkowe kody CPV: 44615000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 388527.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. prof. Michała Życzkowskiego 17
Kod pocztowy: 31-864
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 384539.63
Oferta z najniższą ceną/kosztem 384539.63
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 384539.63
Waluta: PL
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Małgorzata Jarosz

Modyfikował: Małgorzata Jarosz

Czas wytworzenia: 2016-12-13, :09:04:17

Czas modyfikacji: 2018-03-05, :12:49:53

Ilość odsłon: 985