Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż oraz modernizację wind wraz z przebudową istniejących szybów windowych i maszynowni w obiektach 109 Szpitala

termin składania ofert:

25.03.2016.

Pliki

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Szczecin: Dostawa i montaż oraz modernizacja wind wraz z przebudową istniejących szybów windowych i maszynowni w obiektach 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 53982 - 2016; data zamieszczenia: 10.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ , ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.109szpital.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż oraz modernizacja wind wraz z przebudową istniejących szybów windowych i maszynowni w obiektach 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana i modernizacja dźwigów: środkowego w budynku głównym i w budynku przychodni 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych oraz przebudową maszynowni dźwigu B w prawym skrzydle budynku głównego. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi m.in.: 1) dostawa dwóch nowych dźwigów, 2) montaż dwóch nowych dźwigów, 3) modernizacja jednego istniejącego dźwigu 4) przebudowa szybów windowych i maszynowni 5) uzyskanie decyzji Wojskowego Dozoru Technicznego o dopuszczeniu dźwigów do użytkowania, 6) koszty badań i uzgodnień z WDT pokrywa wykonawca, 7) przeszkolenie personelu w zakresie funkcjonowania komunikacji awaryjnej i postępowania w zakresie uwalniania osób uwięzionych w kabinie, 8) przed rozpoczęciem robót, kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia Planu BIOZ, 9) przeglądy i konserwacja dźwigów w okresie gwarancji. Przedmiot zamówienia został szczegółowy opisany w następujących opracowaniach: 1) Przebudowa związana z wymianą dźwigu zlokalizowanego centralnie oraz modernizacja maszynowni dźwigu zlokalizowanego w prawym skrzydle w głównym budynku 109 Szpitala Wojskowego: -projekt budowlano -wykonawczy -przedmiar robót -Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 2) Wymiana dźwigu osobowego wraz z niezbędną przebudową w budynku Przychodni Specjalistycznej 109 Szpitala Wojskowego: - projekt budowlano - wykonawczy - przedmiar robót - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Ponadto zamówienie obejmuje wykonanie następujących prac w dźwigu zlokalizowanym w lewym skrzydle budynku głównego szpitala: - wymiana liny nośnej Ø14 mm, remont ogranicznika prędkości i wymiana liny Ø10 ogr. prędkości - wymiana napędu drzwi kabinowych - montaż kurtyny świetlnej - wymiana wyświetlaczy piętrowych i kaset wezwań Wysokość podnoszenia: 18, 78 m. Zamawiający dopuszcza wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą dźwigu w budynku przychodni w sposób inny niż przewidziano w dokumentacji projektowej pod warunkiem uzyskania zgody na odstępstwo od obowiązujących przepisów, wykonania zamiennego projektu budowlanego oraz uzyskania decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę. W cenie oferty wykonawca ujmie koszt ww. prac oraz opłat administracyjnych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzenia zasadniczych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej obejmującej wymianę dźwigu środkowego w budynku głównym szpitala, w tym dostawy i montażu dźwigu z napędem umieszczonym w szybie windowym ( tzw. dźwig bez maszynowni). Zakres jest zgodny z: 1. Dokumentacją projektową pn. - Przebudowa związana z wymianą dźwigu zlokalizowanego centralnie oraz modernizacja maszynowni dźwigu zlokalizowanego w prawym skrzydle w głównym budynku 109 Szpitala Wojskowego, - Wymiana dźwigu osobowego wraz z niezbędną przebudową w budynku Przychodni Specjalistycznej 109 Szpitala Wojskowego opracowaną przez SEMARCHITEKCI Sławomir Mućko, ul. Ks. Barnima 3-40, 71-437 Szczecin 2. Obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz innych robót. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. PODSTAWA PRAWNO - TECHNICZNA WYKONANIA ZAMÓWIENIA Inwestycja realizowana na podstawie wydanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji o pozwoleniu na budowę: - obejmującą przebudowę budynku przychodni specjalistycznej 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie, ul. Piotra Skargi 34, działka nr 127/2, obręb 1022 Szczecin Śródmieście nr 61/O/2015 z 27 października 2015 r. - obejmującą przebudowę części budynku 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 9 - 11, działka 3/7, obręb 1022 Szczecin Śródmieście nr 62/O/2015 z 28 października 2015 r. -oraz Decyzji Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 17 sierpnia 2015 r, zezwalającej na wykonanie prac polegających na przebudowie i modernizacji dźwigów osobowych w budynku głównym 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie WARUNKI WYKONAWSTWA I ODBIORU 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa pn. - Przebudowa związana z wymianą dźwigu zlokalizowanego centralnie oraz modernizacja maszynowni dźwigu zlokalizowanego w prawym skrzydle w głównym budynku 109 Szpitala Wojskowego, - Wymiana dźwigu osobowego wraz z niezbędną przebudową w budynku Przychodni Specjalistycznej 109 Szpitala Wojskowego opracowana przez SEMARCHITEKCI Sławomir Mućko, ul. Ks. Barnima 3-40, 71-437 Szczecin. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia. 2. Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 8 dni od daty dostarczenia przez kierownika budowy prawidłowo wypełnionych oświadczeń o podjęciu obowiązków wraz z Planami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanymi dla każdego obiektu osobno oraz zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru. 3. Wszystkie prace prowadzone będą w czynnych budynkach Szpitala, dlatego wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektów. Prace uciążliwe, wywołujące hałas (kucie, wiercenie) oraz pylenie, w budynku Szpitala będą mogły być wykonywane w godzinach od 8.00 do 18.00 we wszystkie dni tygodnia. Prace uciążliwe j.w. w budynku przychodni będą mogły być wykonywane w godz. od 18.00 do 21.30 od poniedziałku do piątku oraz w godz. 8.00 do 16.00 w soboty. Wykonywane nieuciążliwych prac budowlano - instalacyjnych poza obszarem szybu windowego i maszynowego będą możliwe od godz. 13.30. Wykonywanie robót budowlanych w przestrzeniach ogólnodostępnych budynku przychodni i budynku Szpitala wymaga każdorazowo trwałego wydzielenia obszaru wykonywania robót, w sposób zabezpieczający przed wydostawaniem zanieczyszczeń na zewnątrz zabezpieczenia. Teren wykonywania prac budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany codziennie po zakończeniu pracy uprzątnąć. Wykonywanie prac nieuciążliwych w obrębie szybu windowego w przychodni możliwe w godzinach pracy przychodni tj. od 7.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku. 4. Zamawiający nie dopuszcza jednoczesnego wyłączenia z eksploatacji dwóch dźwigów w budynku Szpitala. 5. Wymagany okres rękojmi oraz gwarancji nie krótszy niż 72 miesiące od dnia odbioru i przekazania do użytkowania. 6. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową będącą załącznikiem nr 1 do SIWZ, postanowieniami umowy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i innymi uzgodnieniami z Inwestorem dokonanymi w formie pisemnej. 7. Zamawiający dopuszcza wymianę dźwigu w przychodni na dźwig z maszynownią w szybie windowym i zobowiązuje Wykonawcę w ramach udzielonego zamówienia do wykonania zamiennej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgody na odstępstwo od obowiązujących przepisów (jeśli dotyczy) wydanej przez odpowiednie organy. ( skreślić jeśli nie dotyczy). 8. Odbiór prac nastąpi zgodnie z przepisami prawa budowlanego, aktualnie obowiązującymi polskimi normami, a także wytycznymi zawartymi w dokumentach atestacyjnych wbudowywanych materiałów i urządzeń. 9. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej obiektów objętych przedmiotem zamówienia oraz zapoznanie się z dokumentacją projektową (stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ). Przedmiary robót, zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ, służyć mogą Wykonawcy jedynie pomocniczo, w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia i w trakcie realizacji zamówienia nie mogą stanowić podstawy roszczenia Wykonawcy z tytułu informacji w nim zawartych. Wszelkie wątpliwości lub stwierdzone rozbieżności pomiędzy dokumentacją postępowania, a stanem faktycznym należy zgłaszać Zamawiającemu w trybie art. 38 ustawy. 10. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.), Wykonawca, tak na etapie sporządzania oferty, jak i podczas realizacji przedmiotowego zamówienia, powinien przestrzegać podstawowej zasady, że w ramach wykonawstwa budowlanego można wykorzystywać tylko te materiały budowlane dostępne na rynku, które są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy przedłożenia stosownych certyfikatów, bądź innych dokumentów tej wagi w ofercie, niemniej na etapie realizacji przedmiotowego zamówienia, będzie wymagał takich dokumentów, przed zastosowaniem tych materiałów, wyrobów i urządzeń. 11. Bezpośredni nadzór nad wykonaniem robót budowlanych objętych zamówieniem będzie sprawowany przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcję nadzoru technicznego w trakcie wykonywania zamówienia , w stosunku do wykazu zawartego w ofercie , a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 12. Prace związane z montażem dźwigów wykonywane będą przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 13. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne są przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z produktami równoważnymi. Jeżeli Wykonawca składa ofertę z produktami równoważnymi musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie zawierającą co najmniej jego nazwę i parametry techniczne (opis produktu równoważnego). Za równoważne zostaną uznane wyroby, które będą spełniały te same normy, parametry i standardy co opisane w załączniku nr 1 do SIWZ oraz zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 14. Za termin wykonania zamówienia rozumiany będzie termin zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu montażu oraz gotowości do odbioru i przekazania do użytkowania. Do zawiadomienia o gotowości do odbioru i przekazania do użytkowania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć decyzję Wojskowego Dozoru Technicznego o dopuszczeniu do użytkowania danego urządzenia. 15. Co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić w imieniu Zamawiającego o zakończeniu robót właściwy organ nadzoru budowlanego. Kopię złożonego zawiadomienia wraz z złącznikami oraz potwierdzeniem złożenia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie do Zamawiającego. 16. W przypadku nałożenia przez organ nadzoru budowlanego obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać je w imieniu Zamawiającego bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. WYTYCZNE DLA DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ POWYKONAWCZEJ 1. Do zawiadomienia o zakończeniu robót i gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kompletną dokumentację powykonawczą sprawdzoną i zaakceptowaną w formie pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru. 2. Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała m.in. - dwa egzemplarze projektu budowlanego z naniesionymi ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w trakcie prowadzenia robót, - dokumentację techniczno - rozruchową dla zainstalowanych urządzeń - decyzje WDT o dopuszczeniu do odbioru poszczególnych urządzeń. 3. Wszystkie dokumenty przekazywane Zamawiającemu należy składać w kancelarii z pismem przewodnim oraz spisem przekazywanych dokumentów. 4. Dokumentację powykonawczą należy sporządzić, odpowiednio do przekazanych decyzji o pozwoleniu na budowę, w dwóch egzemplarzach dla każdego obiektu osobno..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.41.61.00-6, 45.31.31.00-5, 45.40.00.00-1, 45.31.51.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących form: 1) pieniądzu na konto Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Szczecinie, nr 65 1130 1176 0022 2042 1520 0005 2) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowych; 4) gwarancji ubezpieczeniowych; 5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Do oferty dołączyć należy dokument potwierdzający złożenie wadium. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ar 24 ust 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zwróci wadium, jeśli wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w tym zakresie Zamawiający nie stawia warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie minimum dwóch zamówień polegających na dostawie i montażu dźwigu osobowego o udźwigu nie mniejszym niż 1000 kg i wysokości podnoszenia nie mniejszej niż 12 m. 2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 1 na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunku w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz dołączonych dokumentów. Ocena zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia poprzez analizę złożonych dokumentów. 3. Zgodnie z art. 26 ust 2b upzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w tym zakresie Zamawiający nie stawia warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Wykonawca powinien dysponować następującymi osobami posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe i wykształcenie: a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej lub równoważne, legitymującą się co najmniej 18 miesięcznym stażem pracy przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru wymaganym na podstawie z art. 36a ust 2 i 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U.2014 r. poz. 1446 oraz 2015 r. poz. 397 i 774 z późn. zm) b) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne, * Posiadane przez w/w osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1409) oraz aktami wykonawczymi do ustawy Prawo budowlane. ** Osoba, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazuje te dokumenty jako obowiązujące. *** Zamawiający określając wymogi dla w/w osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1409) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z póź. zm.), a także w sytuacji określonej w art. 20 a ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 1946) Wskazane w niniejszym punkcie osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na okres realizacji umowy w celu realizacji potrzeb wynikających z wykonywanego zamówienia. 2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 1 na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunku w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz dołączonych dokumentów. Ocena zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia poprzez analizę złożonych dokumentów 3. Zgodnie z art. 26 ust 2b upzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. W tym celu Wykonawca przedstawi opłaconą polisę a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 1 na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunku w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz dołączonych dokumentów. Ocena zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia poprzez analizę złożonych dokumentów. 3. Jeżeli Wykonawca spełniając warunek polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia informacji określonej w pkt. VIII ppkt. 4) dotyczącej tych podmiotów

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, w przypadku złożenia w ofercie pełnomocnictwa - musi być złożone w oryginale, lub kopii potwierdzonej notarialnie lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. 2. Oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Miesięczna łączna cena serwisu dźwigów w okresie gwarancji - 10
 • 3 - Łączny okres wyłączenia z eksploatacji dźwigów podlegających wymianie - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Zamawiającego. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez strony umowy. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie i pod rygorami art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych . 3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy, które będą dotyczyć: 1) zmiany kadry przewidzianej do realizacji zamówienia pod warunkiem spełnienia przez nowe osoby warunków określonych w SIWZ na dzień składania oferty; 2) konieczności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, b) siły wyższej, klęski żywiołowej, c) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody z winy Zamawiającego lub innego podmiotu dokonującego czynności na zlecenie, d) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy. e) w przypadku nałożenia przez organ nadzoru budowlanego obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie; f) w przypadku wyboru oferty przewidującej realizację zamówienia w części dotyczącej wymiany dźwigu w przychodni w sposób inny niż przewidziany w dokumentacji projektowej oraz związanej z tym konieczności wykonania projektu zamiennego oraz uzyskania decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę, zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wymiany dźwigu w przychodni, lecz nie dłużej niż do 26 tygodni od daty zawarcia umowy, 3) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności : a) wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 4) powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., 5) powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w szczególności: a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej, c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 6) Zmiany stawki podatku VAT powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania po stronie Wykonawcy, 7) Zaistnienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, 8) W przypadku innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ. 4. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 5. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. inspektor nadzoru oraz kierownik budowy. 6. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.109szpital.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnia SP ZOZ ul. Piotra Skargi 9-11 70-965 Szczecin Sekcja zamówień publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna 109 Szpital Wojskowy z Przychodnia SP ZOZ ul. Piotra Skargi 9-11 70-965 Szczecin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie winno być zrealizowane w terminach: - Przebudowa maszynowni dźwigu B w prawym skrzydle budynku głównego Szpitala, oraz wymiana windy zlokalizowanej centralnie w budynku głównym szpitala wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych i uzyskaniem decyzji Wojskowego Dozoru Technicznego o dopuszczeniu do użytkowania oraz powiadomieniem na co najmniej 14 dni przed upływem terminu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót - w terminie 22 tygodni od daty zawarcia umowy; - wymiana windy w budynku przychodni wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych i uzyskaniem decyzji Wojskowego Dozoru Technicznego o dopuszczeniu do użytkowania oraz powiadomieniem na co najmniej 14 dni przed upływem terminu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót - w terminie 22 tygodni od daty zawarcia umowy; - wykonanie prac objętych zamówieniem w windzie zlokalizowanej w lewym skrzydle budynku głównego wraz z uzyskaniem decyzji Wojskowego Dozoru Technicznego o dopuszczeniu do użytkowania - 12 tygodni od daty zawarcia umowy; W przypadku braku możliwości uzyskania w wymaganych terminach decyzji Wojskowego Dozoru Technicznego o dopuszczeniu dźwigu/ów do użytkowania Zamawiający dopuszcza możliwość czasowej rejestracji zamontowanych urządzeń w Dozorze Technicznym. Koszty związane z uzyskaniem decyzji Dozoru Technicznego o dopuszczenia do użytkowania zainstalowanych urządzeń ponosi Wykonawca..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Izabela Bobik

Modyfikował: Izabela Bobik

Czas wytworzenia: 2016-03-10, :12:00:51

Czas modyfikacji: 2016-03-10, :12:07:35

Ilość odsłon: 1348