Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż oraz modernizację wind wraz z przebudową istniejących szybów windowych i maszynowni w obiektach 109 Szpitala - II postępowanie

termin składania ofert:

18.04.2016.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 76740-2016 z dnia 2016-04-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest wymiana i modernizacja dźwigów: środkowego w budynku głównym i w budynku przychodni 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych oraz przebudową maszynowni...
Termin składania ofert: 2016-04-18

 

Szczecin: Dostawa i montaż oraz modernizacja wind wraz z przebudową istniejących szybów windowych i maszynowni w obiektach 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 81715 - 2016; data zamieszczenia: 13.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 76740 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż oraz modernizacja wind wraz z przebudową istniejących szybów windowych i maszynowni w obiektach 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana i modernizacja dźwigów: środkowego w budynku głównym i w budynku przychodni 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych oraz przebudową maszynowni dźwigu B w prawym skrzydle budynku głównego. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi m.in.: 1) dostawa dwóch nowych dźwigów; 2) montaż dwóch nowych dźwigów; 3) modernizacja jednego istniejącego dźwigu 4) przebudowa szybów windowych i maszynowni 5) uzyskanie decyzji Wojskowego Dozoru Technicznego o dopuszczeniu dźwigów do użytkowania; 6) koszty badań i uzgodnień z WDT pokrywa wykonawca; 7) przeszkolenie personelu w zakresie funkcjonowania komunikacji awaryjnej i postępowania w zakresie uwalniania osób uwięzionych w kabinie; 8) przed rozpoczęciem robót, kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia Planu BIOZ; 9) przeglądy i konserwacja dźwigów w okresie gwarancji. Przedmiot zamówienia został szczegółowy opisany w następujących opracowaniach: 1) Przebudowa związana z wymianą dźwigu zlokalizowanego centralnie oraz modernizacja maszynowni dźwigu zlokalizowanego w prawym skrzydle w głównym budynku 109 Szpitala Wojskowego: - projekt budowlano -wykonawczy - przedmiar robót - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 2) Wymiana dźwigu osobowego wraz z niezbędną przebudową w budynku Przychodni Specjalistycznej 109 Szpitala Wojskowego: - projekt budowlano - wykonawczy - przedmiar robót - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Ponadto zamówienie obejmuje wykonanie następujących prac w dźwigu zlokalizowanym w lewym skrzydle budynku głównego szpitala: - wymiana liny nośnej Ø14 mm, remont ogranicznika prędkości i wymiana liny Ø10 ogr. prędkości - wymiana napędu drzwi kabinowych - montaż kurtyny świetlnej - wymiana wyświetlaczy piętrowych i kaset wezwań Wysokość podnoszenia: 18, 78 m. Zamawiający dopuszcza wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą dźwigu w budynku przychodni w sposób inny niż przewidziano w dokumentacji projektowej pod warunkiem uzyskania zgody na odstępstwo od obowiązujących przepisów, wykonania zamiennego projektu budowlanego oraz uzyskania decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę. W cenie oferty wykonawca ujmie koszt ww. prac oraz opłat administracyjnych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzenia zasadniczych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej obejmującej wymianę dźwigu środkowego w budynku głównym szpitala, w tym dostawy i montażu dźwigu z napędem umieszczonym w szybie windowym ( tzw. dźwig bez maszynowni). Zakres jest zgodny z : 1. Dokumentacją projektową pn. - Przebudowa związana z wymianą dźwigu zlokalizowanego centralnie oraz modernizacja maszynowni dźwigu zlokalizowanego w prawym skrzydle w głównym budynku 109 Szpitala Wojskowego, - Wymiana dźwigu osobowego wraz z niezbędną przebudową w budynku Przychodni Specjalistycznej 109 Szpitala Wojskowego opracowaną przez SEMARCHITEKCI Sławomir Mućko, ul. Ks. Barnima 3-40, 71-437 Szczecin 2. Obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz innych robót. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. PODSTAWA PRAWNO - TECHNICZNA WYKONANIA ZAMÓWIENIA Inwestycja realizowana na podstawie wydanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji o pozwoleniu na budowę: - obejmującą przebudowę budynku przychodni specjalistycznej 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie, ul. Piotra Skargi 34, działka nr 127/2, obręb 1022 Szczecin Śródmieście nr 61/O/2015 z 27 października 2015 r. - obejmującą przebudowę części budynku 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 9 - 11, działka 3/7, obręb 1022 Szczecin Śródmieście nr 62/O/2015 z 28 października 2015 r. -oraz Decyzji Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 17 sierpnia 2015 r, zezwalającej na wykonanie prac polegających na przebudowie i modernizacji dźwigów osobowych w budynku głównym 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie WARUNKI WYKONAWSTWA I ODBIORU 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa pn. - Przebudowa związana z wymianą dźwigu zlokalizowanego centralnie oraz modernizacja maszynowni dźwigu zlokalizowanego w prawym skrzydle w głównym budynku 109 Szpitala Wojskowego, - Wymiana dźwigu osobowego wraz z niezbędną przebudową w budynku Przychodni Specjalistycznej 109 Szpitala Wojskowego opracowana przez SEMARCHITEKCI Sławomir Mućko, ul. Ks. Barnima 3-40, 71-437 Szczecin. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia. 2. Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 8 dni od daty dostarczenia przez kierownika budowy prawidłowo wypełnionych oświadczeń o podjęciu obowiązków wraz z Planami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanymi dla każdego obiektu osobno oraz zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru. 3. Wszystkie prace prowadzone będą w czynnych budynkach Szpitala, dlatego wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektów. Prace uciążliwe, wywołujące hałas (kucie, wiercenie) oraz pylenie, w budynku Szpitala będą mogły być wykonywane w godzinach od 8.00 do 18.00 we wszystkie dni tygodnia. Prace uciążliwe j.w. w budynku przychodni będą mogły być wykonywane w godz. od 18.00 do 21.30 od poniedziałku do piątku oraz w godz. 8.00 do 16.00 w soboty. Wykonywane nieuciążliwych prac budowlano - instalacyjnych poza obszarem szybu windowego i maszynowego będą możliwe od godz. 13.30. Wykonywanie robót budowlanych w przestrzeniach ogólnodostępnych budynku przychodni i budynku Szpitala wymaga każdorazowo trwałego wydzielenia obszaru wykonywania robót, w sposób zabezpieczający przed wydostawaniem zanieczyszczeń na zewnątrz zabezpieczenia. Teren wykonywania prac budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany codziennie po zakończeniu pracy uprzątnąć. Wykonywanie prac nieuciążliwych w obrębie szybu windowego w przychodni możliwe w godzinach pracy przychodni tj. od 7.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku. 4. Zamawiający nie dopuszcza jednoczesnego wyłączenia z eksploatacji dwóch dźwigów w budynku Szpitala. 5. Wymagany okres rękojmi oraz gwarancji nie krótszy niż 72 miesiące od dnia odbioru i przekazania do użytkowania. 6. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową będącą załącznikiem nr 1 do SIWZ, postanowieniami umowy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i innymi uzgodnieniami z Inwestorem dokonanymi w formie pisemnej. 7. Zamawiający dopuszcza wymianę dźwigu w przychodni na dźwig z maszynownią w szybie windowym i zobowiązuje Wykonawcę w ramach udzielonego zamówienia do wykonania zamiennej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgody na odstępstwo od obowiązujących przepisów (jeśli dotyczy) wydanej przez odpowiednie organy. ( skreślić jeśli nie dotyczy). 8. Odbiór prac nastąpi zgodnie z przepisami prawa budowlanego, aktualnie obowiązującymi polskimi normami, a także wytycznymi zawartymi w dokumentach atestacyjnych wbudowywanych materiałów i urządzeń. 9. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej obiektów objętych przedmiotem zamówienia oraz zapoznanie się z dokumentacją projektową (stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ). Przedmiary robót, zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ, służyć mogą Wykonawcy jedynie pomocniczo, w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia i w trakcie realizacji zamówienia nie mogą stanowić podstawy roszczenia Wykonawcy z tytułu informacji w nim zawartych. Wszelkie wątpliwości lub stwierdzone rozbieżności pomiędzy dokumentacją postępowania, a stanem faktycznym należy zgłaszać Zamawiającemu w trybie art. 38 ustawy. 10. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.), Wykonawca, tak na etapie sporządzania oferty, jak i podczas realizacji przedmiotowego zamówienia, powinien przestrzegać podstawowej zasady, że w ramach wykonawstwa budowlanego można wykorzystywać tylko te materiały budowlane dostępne na rynku, które są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy przedłożenia stosownych certyfikatów, bądź innych dokumentów tej wagi w ofercie, niemniej na etapie realizacji przedmiotowego zamówienia, będzie wymagał takich dokumentów, przed zastosowaniem tych materiałów, wyrobów i urządzeń. 11. Bezpośredni nadzór nad wykonaniem robót budowlanych objętych zamówieniem będzie sprawowany przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcję nadzoru technicznego w trakcie wykonywania zamówienia , w stosunku do wykazu zawartego w ofercie , a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 12. Prace związane z montażem dźwigów wykonywane będą przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 13. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne są przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z produktami równoważnymi. Jeżeli Wykonawca składa ofertę z produktami równoważnymi musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie zawierającą co najmniej jego nazwę i parametry techniczne (opis produktu równoważnego). Za równoważne zostaną uznane wyroby, które będą spełniały te same normy, parametry i standardy co opisane w załączniku nr 1 do SIWZ oraz zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 14. Za termin wykonania zamówienia rozumiany będzie termin zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu montażu oraz gotowości do odbioru i przekazania do użytkowania. Do zawiadomienia o gotowości do odbioru i przekazania do użytkowania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć decyzję Wojskowego Dozoru Technicznego o dopuszczeniu do użytkowania danego urządzenia. 15. Co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić w imieniu Zamawiającego o zakończeniu robót właściwy organ nadzoru budowlanego. Kopię złożonego zawiadomienia wraz z złącznikami oraz potwierdzeniem złożenia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie do Zamawiającego. 16. W przypadku nałożenia przez organ nadzoru budowlanego obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać je w imieniu Zamawiającego bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. WYTYCZNE DLA DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ POWYKONAWCZEJ 1. Do zawiadomienia o zakończeniu robót i gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kompletną dokumentację powykonawczą sprawdzoną i zaakceptowaną w formie pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru. 2. Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała m.in. - dwa egzemplarze projektu budowlanego z naniesionymi ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w trakcie prowadzenia robót, - dokumentację techniczno - rozruchową dla zainstalowanych urządzeń - decyzje WDT o dopuszczeniu do odbioru poszczególnych urządzeń. 3. Wszystkie dokumenty przekazywane Zamawiającemu należy składać w kancelarii z pismem przewodnim oraz spisem przekazywanych dokumentów. 4. Dokumentację powykonawczą należy sporządzić, odpowiednio do przekazanych decyzji o pozwoleniu na budowę, w dwóch egzemplarzach dla każdego obiektu osobno..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.41.61.00-6, 45.31.31.00-5, 45.40.00.00-1, 45.31.51.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • LIFTPROJEKT Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik, Kalinowo 86, 07-300 Ostrów Mazowiecka, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 481467,74 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 558442,80

  • Oferta z najniższą ceną: 558442,80 / Oferta z najwyższą ceną: 729513,00

  • Waluta: PLN .

 

 

Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Izabela Bobik

Modyfikował: Izabela Bobik

Czas wytworzenia: 2016-04-05, :08:43:53

Czas modyfikacji: 2016-06-13, :09:36:31

Ilość odsłon: 1576