Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

termin składania ofert:

29.01.2016.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 14432-2016 z dnia 2016-01-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Termin składania ofert: 2016-01-29

 


 

 

 

Szczecin: Dostawa implantów ortopedycznych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 37172 - 2016; data zamieszczenia: 19.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 14432 - 2016r.

 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa implantów ortopedycznych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych.

 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00-7.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.02.2016.

 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

  • Hofer GmbH&CoKG Spółka Komandytowa Oddział w Polsce, Radkowska 9, 57-402 Nowa Ruda, kraj/woj. dolnośląskie.

 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 208510,00 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 

  • Cena wybranej oferty: 219859,00

  • Oferta z najniższą ceną: 219859,00 / Oferta z najwyższą ceną: 219859,00

  • Waluta: PLN .
Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Małgorzata Jarosz

Modyfikował: Małgorzata Jarosz

Czas wytworzenia: 2016-01-21, :12:19:36

Czas modyfikacji: 2016-02-19, :08:39:55

Ilość odsłon: 928