Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych, kotwic biowchłanialnych i zestawów do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

termin składania ofert:

29.12.2015.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 344158-2015 z dnia 2015-12-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych, kotwic biowchłanialnych i zestawów do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych z podziałem na 3 zadania - zadanie nr 1 - implanty ortopedyczne - zadanie nr 2 - kotwice...
Termin składania ofert: 2015-12-29

 

Szczecin: Dostawa implantów ortopedycznych, kotwic biowchłanialnych i zestawów do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 75632 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 344158 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa implantów ortopedycznych, kotwic biowchłanialnych i zestawów do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych, kotwic biowchłanialnych i zestawów do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych z podziałem na 3 zadania - zadanie nr 1 - implanty ortopedyczne - zadanie nr 2 - kotwice biowchłanialne - zadanie nr 3 - zestaw do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych przednich kolana.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: Kotwice biowchłanialne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43150,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 41472,00

  • Oferta z najniższą ceną: 41472,00 / Oferta z najwyższą ceną: 41472,00

  • Waluta: PLN .

 

Część NR: 3   

Nazwa: Zestaw do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych przednich kolana

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 84100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 90828,00

  • Oferta z najniższą ceną: 90828,00 / Oferta z najwyższą ceną: 90828,00

  • Waluta: PLN .

Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Izabela Bobik

Modyfikował: Izabela Bobik

Czas wytworzenia: 2015-12-16, :08:53:35

Czas modyfikacji: 2016-04-04, :11:03:20

Ilość odsłon: 1729