Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych z podziałem na 2 zadania

termin składania ofert:

03.06.2015.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 75703-2015 z dnia 2015-05-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez hipoalergicznych stawu kolanowego, materiałów do rekonstrukcji ubytków kostnych i chrzęstnych oraz materiałów do leczenia infekcji tkanek miękkich i kostnych z podziałem na dwa zadania o...
Termin składania ofert: 2015-06-03

 

Szczecin: Dostawa implantów ortopedycznych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 95669 - 2015; data zamieszczenia: 29.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 75703 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa implantów ortopedycznych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez hipoalergicznych stawu kolanowego, materiałów do rekonstrukcji ubytków kostnych i chrzęstnych oraz materiałów do leczenia infekcji tkanek miękkich i kostnych z podziałem na dwa zadania.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Endoprotezy hipoalergiczne stawu kolanowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • IMPLANTCAST Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 191200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 203040,00

  • Oferta z najniższą ceną: 203040,00 / Oferta z najwyższą ceną: 203040,00

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Materiały do rekonstrukcji ubytków kostnych i chrzęstnych oraz materiały do leczenia infekcji tkanek miękkich i kostnych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Med&Care Tomasz Witkowski, ul. Chwaszczyńska 170, 81-571 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 138700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 149796,00

  • Oferta z najniższą ceną: 149796,00 / Oferta z najwyższą ceną: 149796,00

  • Waluta: PLN.

Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Małgorzata Jarosz

Modyfikował: Małgorzata Jarosz

Czas wytworzenia: 2015-05-26, :07:41:37

Czas modyfikacji: 2015-06-29, :12:05:03

Ilość odsłon: 1145