Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych z podziałem na 3 zadania

termin składania ofert:

28.10.2015.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 279378-2015 z dnia 2015-10-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych dla potrzeb oddziału ortopedii i traumatologii narządów ruchu z podziałem na 3 zadania. Zadanie nr 1 - zestaw do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego kolana Zadanie...
Termin składania ofert: 2015-10-28

 

Szczecin: Dostawa implantów ortopedycznych z podziałem na 3 zadania do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 318144 - 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 279378 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa implantów ortopedycznych z podziałem na 3 zadania do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych dla potrzeb oddziału ortopedii i traumatologii narządów ruchu z podziałem na 3 zadania. Zadanie nr 1 - zestaw do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego kolana Zadanie nr 2 - kompletny system do pozyskiwania i podaży czynników wzrostu kości i komórek macierzystych Zadanie nr 3 - endoprotezy stawu barkowego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: Kompletny system do pozyskiwania i podaży czynników wzrostu kości i komórek macierzystych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Biomet Polska Sp. z o.o., ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 51232,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 57132,00

  • Oferta z najniższą ceną: 57132,00 / Oferta z najwyższą ceną: 57132,00

  • Waluta: PLN .

 

Część NR: 3   

Nazwa: Endoprotezy stawu barkowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Implantcast Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 21 B, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 98400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 107892,00

  • Oferta z najniższą ceną: 107892,00 / Oferta z najwyższą ceną: 107892,00

  • Waluta: PLN .

Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Izabela Bobik

Modyfikował: Izabela Bobik

Czas wytworzenia: 2015-10-20, :14:20:04

Czas modyfikacji: 2015-11-25, :08:54:17

Ilość odsłon: 1592