Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych z podziałem na 3 zadania do 109 Szpitala Wojskowegop z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

termin składania ofert:

07.04.2016.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 68446-2016 z dnia 2016-03-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych dla potrzeb oddziału ortopedii i traumatologii narządów ruchu z podziałem na 3 zadania. Zadanie nr 1 - Implanty do ostetotomii i artrodezy stawów Zadanie nr 2 - Zestawy do...
Termin składania ofert: 2016-04-07

 

Szczecin: Dostawa implantów ortopedycznych z podziałem na 3 zadania do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 110434 - 2016; data zamieszczenia: 04.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 68446 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa implantów ortopedycznych z podziałem na 3 zadania do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych dla potrzeb oddziału ortopedii i traumatologii narządów ruchu z podziałem na 3 zadania. Zadanie nr 1 - Implanty do ostetotomii i artrodezy stawów Zadanie nr 2 - Zestawy do szycia łąkotek Zadanie nr 3 - Jednorazowy sprzęt pomocniczy - gwoździe, druty, wkręty.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Implanty do ostetotomii i artrodezy stawów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Lit Sp. z o.o., ul. Jelenia 34, 70-791 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 22680,00

 • Oferta z najniższą ceną: 22680,00 / Oferta z najwyższą ceną: 22680,00

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 2   

Nazwa: Zestawy do szycia łąkotek

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 44280,00

 • Oferta z najniższą ceną: 44280,00 / Oferta z najwyższą ceną: 44280,00

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 3   

Nazwa: Jednorazowy sprzęt pomocniczy - gwoździe, druty, wkręty

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MEDGAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wąska 59, 15-122 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58915,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 42989,40

 • Oferta z najniższą ceną: 42989,40 / Oferta z najwyższą ceną: 64983,60

 • Waluta: PLN .

Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Izabela Bobik

Modyfikował: Izabela Bobik

Czas wytworzenia: 2016-03-25, :08:37:19

Czas modyfikacji: 2016-05-04, :11:58:30

Ilość odsłon: 955