Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę krążków antybiotykowych, odczynników i materiałów zużywalnych do badań bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatów do identyfikacji bakterii i posiewów krwi

termin składania ofert:

02.07.2015.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 88845-2015 z dnia 2015-06-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników dostawa krążków antybiotykowych, odczynników i materiałów zużywalnych do badań bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatów do identyfikacji bakterii i posiewów krwi z podziałem na 3...
Termin składania ofert: 2015-06-30

 

Szczecin: Dostawa krążków antybiotykowych, odczynników i materiałów zużywalnych do badań bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatów do identyfikacji bakterii i posiewów krwi
Numer ogłoszenia: 200280 - 2015; data zamieszczenia: 06.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 88845 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa krążków antybiotykowych, odczynników i materiałów zużywalnych do badań bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatów do identyfikacji bakterii i posiewów krwi.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników dostawa krążków antybiotykowych, odczynników i materiałów zużywalnych do badań bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatów do identyfikacji bakterii i posiewów krwi z podziałem na 3 zadania: zadanie nr 1 - odczynniki i materiały zużywalne do badań bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatu wraz z wyposażeniem dodatkowym, zadanie nr 2 - odczynniki i materiały zużywalne wraz dzierżawą aparatu do posiewów krwi, zadanie nr 3 - krążki antybiotykowe i paski.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.69.62.00-7, 38.43.40.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Odczynniki i materiały zużywalne do badań bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatu wraz z wyposażeniem dodatkowym

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DIAG-MED Grażyna Konecka, Ryżowa 51, 02-495 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 236750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 230108,59

 • Oferta z najniższą ceną: 230108,59 / Oferta z najwyższą ceną: 230108,59

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Odczynniki i materiały zużywalne wraz dzierżawą aparatu do posiewów krwi

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DIAG-MED Grażyna Konecka, Ryżowa 51, 02-495 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 105440,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 100129,68

 • Oferta z najniższą ceną: 94716,00 / Oferta z najwyższą ceną: 100129,68

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: Krążki antybiotykowe i paski.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ARGENTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., Polska 114, 60-401 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 23479,13

 • Oferta z najniższą ceną: 20441,57 / Oferta z najwyższą ceną: 23479,13

 • Waluta: PLN.

 


Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Małgorzata Jarosz

Modyfikował: Małgorzata Jarosz

Czas wytworzenia: 2015-06-17, :13:00:21

Czas modyfikacji: 2015-08-06, :08:57:37

Ilość odsłon: 1251