Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do badań wraz z dzierżawą automatycznego zintegrowanego systemu do oceny właściwości fizykochemicznych oraz elementów upostaciowanych moczu do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

termin składania ofert:

16.05.2016.

Pliki

Ogłoszenie nr 109938-2016 z dnia 2016-05-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do badań wraz z dzierżawą automatycznego, zintegrowanego systemu do oceny właściwości fizykochemicznych oraz elementów upostaciowanych moczu o wartości szacunkowej poniżej kwot...
Termin składania ofert: 2016-05-12

 

Szczecin: Dostawa materiałów do badań wraz z dzierżawą automatycznego zintegrowanego systemu do oceny właściwości fizykochemicznych oraz elementów upostaciowanych moczu do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.
Numer ogłoszenia: 140265 - 2016; data zamieszczenia: 18.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 109938 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów do badań wraz z dzierżawą automatycznego zintegrowanego systemu do oceny właściwości fizykochemicznych oraz elementów upostaciowanych moczu do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do badań wraz z dzierżawą automatycznego, zintegrowanego systemu do oceny właściwości fizykochemicznych oraz elementów upostaciowanych moczu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.31-2, 33.69.65.00-0, 38.43.40.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ALLMED AB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pawła z Krosna 7, 30-389 Kraków, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 199000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 134932,68

 • Oferta z najniższą ceną: 134932,68 / Oferta z najwyższą ceną: 219428,40

 • Waluta: PLN .

 • Ogłoszenie powiązane:

  Ogłoszenie nr 140265-2016 z dnia 2016-07-18 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do badań wraz z dzierżawą automatycznego, zintegrowanego systemu do oceny właściwości fizykochemicznych oraz elementów upostaciowanych moczu.

   

  Numer ogłoszenia: 140283 - 2016; data zamieszczenia: 18.07.2016

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

  Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 140265 - 2016 data 18.07.2016 r.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, fax. 091 8105802.

  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

  II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4).
  • W ogłoszeniu jest: ALLMED AB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pawła z Krosna 7, 30-389 Kraków, kraj/woj. zachodniopomorskie.
  • W ogłoszeniu powinno być: ALLMED AB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pawła z Krosna 7, 30-389 Kraków, kraj/woj. małopolskie.  
Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Izabela Bobik

Modyfikował: Izabela Bobik

Czas wytworzenia: 2016-05-04, :08:27:27

Czas modyfikacji: 2016-07-18, :08:51:57

Ilość odsłon: 921