Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku - II postępowanie

termin składania ofert:

02.02.2016.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 15556-2016 z dnia 2016-01-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na 7 zadań o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8.
Termin składania ofert: 2016-02-02

 

Szczecin: Dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 70170 - 2016; data zamieszczenia: 29.03.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 15556 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na 7 zadań.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 3   

Nazwa: Rękawice neoprenowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mercator Medical SA, ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4030,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3997,50

 • Oferta z najniższą ceną: 3997,50 / Oferta z najwyższą ceną: 3997,50

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 4   

Nazwa: Paski do badania poziomu glikemii

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum: PGF Urtica Sp. z o.o./ PGF SA (dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.), ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25248,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 25621,92

 • Oferta z najniższą ceną: 25621,92 / Oferta z najwyższą ceną: 25621,92

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 5   

Nazwa: Drobny sprzęt medyczny jednorazowego użytku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KROMED Jolanta Bożykowska, ul. Bogumiły 12/10, 70-395 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 184751,32 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 189288,03

 • Oferta z najniższą ceną: 118755,77 / Oferta z najwyższą ceną: 189288,03

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 6   

Nazwa: Zaworki do bronchofiberoskopu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Olympus Polska Sp. z o.o., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5340,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5918,40

 • Oferta z najniższą ceną: 5918,40 / Oferta z najwyższą ceną: 5918,40

 • Waluta: PLN .

Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Izabela Bobik

Modyfikował: Izabela Bobik

Czas wytworzenia: 2016-01-22, :13:25:35

Czas modyfikacji: 2016-03-29, :13:49:08

Ilość odsłon: 992