Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku - RPoZP 31/2018

termin składania ofert:

17.09.2018.

Pliki

Ogłoszenie nr 500296268-N-2018 z dnia 11-12-2018 r.
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ: Dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb organizacyjnych szpitala.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 614311-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 810200960, ul. ul. Piotra Skargi  9-11, 70-965  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8105800, e-mail przetargi@109szpital.pl, faks 91 8105802. 
Adres strony internetowej (url): www.109szpital.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb organizacyjnych szpitala.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
RPoZP 31/2018
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb jednostek organizacyjnych szpitala. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Dokładny opis przedmiotu zamówienia szczegółowo został określony w załączniku nr 1.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
tak
II.5) Główny Kod CPV: 33141000-0
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: część 1
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/11/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2638.00 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Medicus Sp. z o.o. SKA 
Email wykonawcy: mjura@medicus-tychy.pl 
Adres pocztowy: ul. Browarowa 21 
Kod pocztowy: 43-100 
Miejscowość: Tychy 
Kraj/woj.: śląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1986.55 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1986.55 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4039.20 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: część 2
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zadanie nr 2 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: część 3
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zadanie nr 3 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 - do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: część 4
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zadanie nr 4 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 - do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: część 5
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zadanie nr 5 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 - do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: część 6
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/11/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 12400.00 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: MAR-FOUR Marian Siekierski 
Email wykonawcy: r.kubiak@marfour.com.pl 
Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 185 
Kod pocztowy: 90-348 
Miejscowość: Łódź 
Kraj/woj.: łódzkie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 11880.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11880.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12225.60 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: część 7
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zadanie nr 7 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 

CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: część 8
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zadanie nr 8 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt ustawy Pzp - do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 

CZĘŚĆ NR: 9   
NAZWA: część 9
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zadanie nr 9 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 

CZĘŚĆ NR: 10   
NAZWA: część 10
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zadanie nr 10 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 

CZĘŚĆ NR: 11   
NAZWA: część 11
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zadanie nr 11 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 

CZĘŚĆ NR: 12   
NAZWA: część 12
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zadanie nr 12 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 

CZĘŚĆ NR: 13   
NAZWA: część 13
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/11/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 48200.00 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
tak

Nazwa wykonawcy: Medela Polska Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: info@medela.pl 
Adres pocztowy: ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D 
Kod pocztowy: 01-531 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Nettle SA 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: 
Kod pocztowy: 
Miejscowość: 
Kraj/woj.: 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 48135.60 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 48135.60 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 48135.60 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 14   
NAZWA: część 14
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/11/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 44000.00 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Inomed Polska Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: biuro@inomed.com 
Adres pocztowy: ul. Bursztynowa 4/D1 
Kod pocztowy: 83-021 
Miejscowość: Rokitnica 
Kraj/woj.: pomorskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 45705.60 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 45705.60 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 45705.60 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 15   
NAZWA: część 15
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/11/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6460.00 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Aesculap Chifa Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: acp_zamowienia.publiczne@bbraun.com 
Adres pocztowy: ul. Tysiąclecia 14 
Kod pocztowy: 64-300 
Miejscowość: Nowy Tomyśl 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6976.80 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6976.80 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6976.80 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 16   
NAZWA: część 16
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/11/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 10740.00 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 
Email wykonawcy: dzp06@skamex.com.pl 
Adres pocztowy: ul. Częstochowska 38/52 
Kod pocztowy: 93-121 
Miejscowość: Łódź 
Kraj/woj.: łódzkie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 11599.20 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11599.20 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11599.20 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 17   
NAZWA: 17
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zadanie nr 17 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt ustawy Pzp - do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 

CZĘŚĆ NR: 18   
NAZWA: część 18
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zadanie nr 18 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 

CZĘŚĆ NR: 19   
NAZWA: część 19
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/11/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 43070.00 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: SUN - MED Spółka Cywilna 
Email wykonawcy: biuro@sun-med.eu 
Adres pocztowy: ul. Franciszkańska 104/112 
Kod pocztowy: 91-845 
Miejscowość: Łódź 
Kraj/woj.: łódzkie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 24526.80 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24526.80 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 28965.60 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 20   
NAZWA: część 20
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/11/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 15310.00 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Meden - Inmed Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: ajaniec@meden.com.pl 
Adres pocztowy: ul. Wenedów 2 
Kod pocztowy: 75-847 
Miejscowość: Koszalin 
Kraj/woj.: zachodniopomorskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 17561.66 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17561.66 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17561.66 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 21   
NAZWA: 21
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/11/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 18000.00 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k. 
Email wykonawcy: zarys@zarys.com.pl 
Adres pocztowy: ul. Pod Borem 18 
Kod pocztowy: 41-808 
Miejscowość: Zabrze 
Kraj/woj.: śląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 11955.60 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11955.60 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16162.20 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 22   
NAZWA: część 22
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/11/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 18000.00 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Lencomm Trade International Ewa Lenczowska - Tomczak Sp. j. 
Email wykonawcy: office@lencomm.pl 
Adres pocztowy: ul. Wólczyńska 133 
Kod pocztowy: 01-919 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 10011.60 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10011.60 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13122.00 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 23   
NAZWA: część 23
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zadanie nr 23 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Izabela Bobik

Modyfikował: Izabela Bobik

Czas wytworzenia: 2018-09-07, :13:06:41

Czas modyfikacji: 2018-12-11, :12:29:18

Ilość odsłon: 604