Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów szewnych z podziałem na 9 zadań

termin składania ofert:

27.07.2015.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 180390-2015 z dnia 2015-07-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szewnych z podziałem na 9 zadań o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8
Termin składania ofert: 2015-07-27

 

Szczecin: Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów szewnych z podziałem na 9 zadań do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 222648 - 2015; data zamieszczenia: 28.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 180390 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów szewnych z podziałem na 9 zadań do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szewnych z podziałem na 9 zadań.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MIKAMED Sp. z o.o., ul. Bądkowskiego 41/7, 80-137 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10281,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 6938,91

  • Oferta z najniższą ceną: 6938,91 / Oferta z najwyższą ceną: 6938,91

  • Waluta: PLN.

Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Małgorzata Jarosz

Modyfikował: Małgorzata Jarosz

Czas wytworzenia: 2015-07-17, :08:34:46

Czas modyfikacji: 2015-08-28, :09:28:41

Ilość odsłon: 1091