Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do hemofiltracji wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania ciągłej terapii nerkozastępczej dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie RPozP 36/2018

termin składania ofert:

09.01.2019.

Pliki


Ogłoszenie nr 510026330-N-2019 z dnia 11-02-2019 r.
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ: Dostawa odczynników do hemofiltracji wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania ciągłej terapii nerkozastępczej dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 659120-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 81020096000000, ul. ul. Piotra Skargi  9-11, 70-965  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8105800, e-mail przetargi@109szpital.pl, przetargi2@109szpital.pl , faks 91 8105802. 
Adres strony internetowej (url): www.109szpital.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa odczynników do hemofiltracji wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania ciągłej terapii nerkozastępczej dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
RPoZP 36/2018
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do hemofiltracji wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania ciągłej terapii nerkozastępczej. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Dokładny opis przedmiotu zamówienia szczegółowo określony został w załączniku nr 1. Przedmiot dostawy określono według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). • 33.18.15.00 – 7 – wyroby do terapii nerkowej • 33.10.00.00 – 1 – urządzenia medyczne Wymagania Zamawiającego do spełnienia przez oferowany przedmiot zamówienia: Oferowane produkty mają posiadać dokumenty dopuszczające ich stosowanie w służbie zdrowia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodne z wymaganiami określonymi odpowiednio w ustawie z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj.Dz.U.2017.2211 ze zm.). Oferowane urządzenia mają spełniać wymogi określonych norm oraz posiadać wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych urządzeń do użytku szpitalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oferowane przez Wykonawców produkty powinny być oznakowane znakiem CE wg ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić powyższe dokumenty na każde wezwanie Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33181500-7

Dodatkowe kody CPV: 33100000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/01/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 361060.00 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Fresenius Medical Care Polska SA 
Email wykonawcy: przetargi.pl@fmc-ag.com 
Adres pocztowy: ul. Krzywa 13 
Kod pocztowy: 60-118 
Miejscowość: Poznań 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 361800.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 361800.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 361800.00 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Izabela Bobik

Modyfikował: Izabela Bobik

Czas wytworzenia: 2018-12-31, :09:51:41

Czas modyfikacji: 2019-02-11, :10:25:12

Ilość odsłon: 573