Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

termin składania ofert:

24.06.2016.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 89091-2016 z dnia 2016-06-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych (morfologii CBC+5Diff, CBC+5Diff+Ret i płynów z jam ciała) wraz z dzierżawą analizatora. Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej...
Termin składania ofert: 2016-06-24

 

Szczecin: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 137277 - 2016; data zamieszczenia: 15.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 89091 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zuzywlanych do badań hematologicznych (morfologii CBC+5Diff, CBC+5Diff+Ret i płynów z jamy ciała) wraz z dzierżawą analizatora..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.62.00-7, 33.69.65.00-0, 38.43.45.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • SYSMEX Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 290800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 308761,20

  • Oferta z najniższą ceną: 308761,20 / Oferta z najwyższą ceną: 308761,20

  • Waluta: PLN .

 

 

Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Izabela Bobik

Modyfikował: Izabela Bobik

Czas wytworzenia: 2016-06-16, :10:56:35

Czas modyfikacji: 2016-07-15, :07:31:17

Ilość odsłon: 990