Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do badań serologicznych wraz z dzierżawą analizatora

termin składania ofert:

01.07.2015.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 88959-2015 z dnia 2015-06-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań serologicznych wraz z dzierżawą analizatora - automatycznego systemu do oznaczeń grup krwi, prób zgodności i innych badań wraz ze sprzętem, niezbędnym oprogramowaniem i...
Termin składania ofert: 2015-07-01

 

Szczecin: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań serologicznych wraz z dzierżawą analizatora
Numer ogłoszenia: 197588 - 2015; data zamieszczenia: 04.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 88959 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań serologicznych wraz z dzierżawą analizatora.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań serologicznych wraz z dzierżawą analizatora - automatycznego systemu do oznaczeń grup krwi, prób zgodności i innych badań wraz ze sprzętem, niezbędnym oprogramowaniem i zabezpieczeniem systemu do wykonywania badań serologicznych na wypadek awarii aparatu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.61.00-6, 33.69.62.00-7, 38.43.45.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • DiaHem AG Diagnostic Products, Schlosserstrasse 4, Bulach, kraj/woj. Szwajcaria.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 378000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 401823,03

  • Oferta z najniższą ceną: 401823,03 / Oferta z najwyższą ceną: 401823,03

  • Waluta: PLN.

 

Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Małgorzata Jarosz

Modyfikował: Małgorzata Jarosz

Czas wytworzenia: 2015-06-17, :13:50:37

Czas modyfikacji: 2015-08-04, :09:36:18

Ilość odsłon: 1322