Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i materiałów zużywlanych do badań bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatów do identyfikacji bakterii i posiewów krwi - RPoZP 24/2018

termin składania ofert:

19.07.2018.

Pliki

Ogłoszenie nr 500234505-N-2018 z dnia 01-10-2018 r.
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatów do identyfikacji bakterii i posiewów krwi z podziałem na 3 zadania: zadanie nr 1 - odczynniki i materiały zużywalne do badań bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatu wraz z wyposażeniem dodatkowym, zadanie nr 2 - odczynniki i materiały zużywalne wraz z dzierżawą aparatu do posiewów krwi, zadanie nr 3 - paski wysycone gradientem stężeń. 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 585357-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 500164779-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 810200960, ul. ul. Piotra Skargi  9-11, 70-965  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8105800, e-mail przetargi@109szpital.pl, faks 91 8105802. 
Adres strony internetowej (url): www.109szpital.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatów do identyfikacji bakterii i posiewów krwi z podziałem na 3 zadania: zadanie nr 1 - odczynniki i materiały zużywalne do badań bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatu wraz z wyposażeniem dodatkowym, zadanie nr 2 - odczynniki i materiały zużywalne wraz z dzierżawą aparatu do posiewów krwi, zadanie nr 3 - paski wysycone gradientem stężeń.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
RPoZP 24/2018
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatów do identyfikacji bakterii i posiewów krwi z podziałem na 3 zadania: zadanie nr 1 - odczynniki i materiały zużywalne do badań bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatu wraz z wyposażeniem dodatkowy, zadanie nr 2 - odczynniki i materiały zużywalne wraz z dzierżawą aparatu do posiewów krwi, zadanie nr 3 - paski wysycone gradientem stężeń.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
tak
II.5) Główny Kod CPV: 33696500-0

Dodatkowe kody CPV: 33696200-7, 38434000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Odczynniki i materiały zużywalne do badań bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatu wraz z wyposażeniem dodatkowym
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/08/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 270800.00 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: DIAG-MED Grażyna Konecka 
Email wykonawcy: biuro@diag-med.pl 
Adres pocztowy: ul. Modularna 11A bud. H3 
Kod pocztowy: 02-238 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 274473.10 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 274473.10 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 274473.10 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Odczynniki i materiały zużywalne wraz z dzierżawą aparatu do posiewów krwi
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/08/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 141000.00 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: DIAG - MED Grażyna Konecka 
Email wykonawcy: biuro@diag-med.pl 
Adres pocztowy: ul. Modularna 11A bud. H3 
Kod pocztowy: 02-238 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 121374.61 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 121374.61 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 142488.54 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Paski wysycone gradientem stężeń
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/08/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 35000.00 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Polska 114 
Kod pocztowy: 60-401 
Miejscowość: Poznań 
Kraj/woj.: wielkopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 22671.36 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 22671.36 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 22671.36 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Izabela Bobik

Modyfikował: Izabela Bobik

Czas wytworzenia: 2018-07-09, :08:30:40

Czas modyfikacji: 2018-10-01, :11:08:20

Ilość odsłon: 562