Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą zautomatyzowanego systemu do elektroforezy białek oraz odczynników do aktualnie dzierżawionego analizatora Vitros 5.1/FS z podziałem na 2 zadania

termin składania ofert:

19.10.2015.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 256306-2015 z dnia 2015-09-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest - dla zadania nr 1 - dostawa odczynników do wykonania proteinogramów i immunofiksacji w surowicy i w moczu wraz ze skanowaniem i obróbką elektroforetycznych obrazów wraz z dzierżawą zautomatyzowanego...
Termin składania ofert: 2015-10-12

 

Szczecin: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą zautomatyzowanego systemu do elektroforezy białek oraz odczynników do aktualnie dzierżawionego analizatora Vitros 5.1/FS z podziałem na 2 zadania do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 316692 - 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 256306 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą zautomatyzowanego systemu do elektroforezy białek oraz odczynników do aktualnie dzierżawionego analizatora Vitros 5.1/FS z podziałem na 2 zadania do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest - dla zadania nr 1 - dostawa odczynników do wykonania proteinogramów i immunofiksacji w surowicy i w moczu wraz ze skanowaniem i obróbką elektroforetycznych obrazów wraz z dzierżawą zautomatyzowanego systemu do elektroforezy białek, oraz - dla zadania nr 2 - dostawa odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych do aktualnie dzierżawionego analizatora Vitros 5.1/FS firmy Ortho Clinical Diagnostics do wolnych lekkich łańcuchów kappa, lamda w surowicy i moczu, o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Dokładny opis przedmiotu zamówienia szczegółowo określony został w załączniku nr 1. Zamawiający zastrzega, że podane ilości odczynników są ilościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy, wobec czego Zamawiający przewiduje prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp dla niniejszego postępowania dla każdego zadania oddzielnie dopuszczając możliwość zwiększenia zamówienia wskazanego w załączniku nr 1 do SIWZ. Największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji - 20%. Wykorzystanie prawa opcji będzie zależało od bieżących potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.66.00-1, 33.69.65.00-0, 38.43.40.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa odczynników do elektroforezy wraz z dzierżawą zautomatyzowanego systemu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • HORIBA ABX Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 50666,40

  • Oferta z najniższą ceną: 50666,40 / Oferta z najwyższą ceną: 55159,20

  • Waluta: PLN .

 

 

Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Izabela Bobik

Modyfikował: Izabela Bobik

Czas wytworzenia: 2015-09-30, :09:11:29

Czas modyfikacji: 2015-11-24, :10:04:24

Ilość odsłon: 1487