Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów drobiarskich oraz jaj

termin składania ofert:

25.03.2015.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 35639-2015 z dnia 2015-03-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów drobiarskich oraz jaj własnym transportem do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie z podziałem na 2 zadania zadanie nr 1 - produkty drobiarskie, zadanie nr 2 - jaja
Termin składania ofert: 2015-03-25

 

Szczecin: Dostawa produktów drobiarskich oraz jaj własnym transportem do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie z podziałem na 2 zadania
Numer ogłoszenia: 58929 - 2015; data zamieszczenia: 27.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 35639 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów drobiarskich oraz jaj własnym transportem do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie z podziałem na 2 zadania.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów drobiarskich oraz jaj własnym transportem do 109 Szpitala Wojskowego SP ZOZ w Szczecinie z podziałem na 2 zadania, zadanie nr 1 - produkty drobiarskie, zadanie nr 2 - jaja.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.13.15.00-0, 03.14.25.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Produkty drobiarskie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Hurtownia Wielobranżowa ROJAN Spółka Jawna J. Patruś, R. Bączyński, Ząbrowo 30, 78-120 Gościno, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52814,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 50610,84

  • Oferta z najniższą ceną: 50610,84 / Oferta z najwyższą ceną: 56499,98

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Jaja

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Gospodarstwo Rolne DOMINANT Aniela Jasińska, ul Polna 31, 72-130 Maszewo, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 4462,50

  • Oferta z najniższą ceną: 4462,50 / Oferta z najwyższą ceną: 7854,00

  • Waluta: PLN.
Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Małgorzata Jarosz

Modyfikował: Małgorzata Jarosz

Czas wytworzenia: 2015-03-13, :12:13:00

Czas modyfikacji: 2015-04-27, :10:29:55

Ilość odsłon: 1147