Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę Produktów drobiarskich oraz Jaj do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

termin składania ofert:

03.03.2016.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 42448-2016 z dnia 2016-02-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów drobiarskich oraz jaj własnym transportem do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie z podziałem na 2 zadania: zadanie nr 1 - produkty drobiarskie, zadanie nr 2 - jaja. ...
Termin składania ofert: 2016-03-03

 

Szczecin: Dostawa produktów drobiarskich oraz jaj własnym transportem do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie z podziałem na 2 zadania
Numer ogłoszenia: 74334 - 2016; data zamieszczenia: 01.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 42448 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów drobiarskich oraz jaj własnym transportem do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie z podziałem na 2 zadania.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów drobiarskich oraz jaj własnym transportem do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie z podziałerm na 2 zadania: zadanie nr 1 - produkty drobiarskie , zadanie nr 2 - jaja.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.13.15.00-0, 03.14.25.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Produkty drobiarskie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.03.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Hurtownia Wielobranżowa ROJAN Spółka Jawna J. Patruś & R. Bączyński, Ząbrowo 30, 78-120 Gościno, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55440,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 52608,17

  • Oferta z najniższą ceną: 52608,17 / Oferta z najwyższą ceną: 59249,40

  • Waluta: PLN .

 

Część NR: 2

Nazwa: Jaja

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.03.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Gospodarstwo Rolne DOMINANT Aniela Jasińska, Polna 31, 72-130 Maszewo, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6840,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 4347,00

  • Oferta z najniższą ceną: 4347,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7371,00

  • Waluta: PLN .
 

Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Małgorzata Jarosz

Modyfikował: Małgorzata Jarosz

Czas wytworzenia: 2016-02-25, :12:52:57

Czas modyfikacji: 2016-04-01, :12:00:12

Ilość odsłon: 974