Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych z podziałem na 5 zadań

termin składania ofert:

09.02.2015.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 12827-2015 z dnia 2015-01-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych z podziałem na 5 zadań. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Termin składania ofert: 2015-02-09

 

Szczecin: Dostawa produktów leczniczych z podziałem na 5 zadań do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ W Szczecinie
Numer ogłoszenia: 39101 - 2015; data zamieszczenia: 20.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 12827 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów leczniczych z podziałem na 5 zadań do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ W Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych z podziałem na 5 zadań..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Cytarabinum

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FARMACOL S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52160,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 51017,47

 • Oferta z najniższą ceną: 51017,47 / Oferta z najwyższą ceną: 52313,04

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Lenalidomidum 10 mg

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KOMTUR POLSKA Sp. z o.o., ul. Puławska 405 a, 02-801 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 141600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 152287,60

 • Oferta z najniższą ceną: 152287,60 / Oferta z najwyższą ceną: 152287,60

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Lenalidomidum 15 mg

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KOMTUR POLSKA Sp. z o.o., ul. Puławska 405 a, 02-801 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 149600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 160630,56

 • Oferta z najniższą ceną: 160630,56 / Oferta z najwyższą ceną: 160630,56

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Valganciclovirum

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FARMACOL S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 22804,20

 • Oferta z najniższą ceną: 22804,20 / Oferta z najwyższą ceną: 22804,20

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Azacitidine

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KOMTUR POLSKA Sp. z o.o., ul. Puławska 405 a, 02-801 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 145000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 146826,00

 • Oferta z najniższą ceną: 146826,00 / Oferta z najwyższą ceną: 146826,00

 • Waluta: PLN.

 

 Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Małgorzata Jarosz

Modyfikował: Małgorzata Jarosz

Czas wytworzenia: 2015-01-30, :06:59:43

Czas modyfikacji: 2015-03-20, :08:20:41

Ilość odsłon: 1181