Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych z podziałem na 5 zadań do 109 Szpoitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

termin składania ofert:

04.04.2016.

Pliki


Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 68562-2016 z dnia 2016-03-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie z podziałem na 5 zadań. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie...
Termin składania ofert: 2016-04-04

 

Szczecin: Dostawa produktów leczniczych z podziałem na 5 zadań do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 74531 - 2016; data zamieszczenia: 08.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 68562 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów leczniczych z podziałem na 5 zadań do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostwa produktów leczniczych dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie z podziałem na 5 zadań.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Produkty lecznicze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BAXTER Polska Sp. z o.o., Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 172186,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 159640,20

 • Oferta z najniższą ceną: 159640,20 / Oferta z najwyższą ceną: 170380,80

 • Waluta: PLN .


Część NR: 2   

Nazwa: Produkty lecznicze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum firm FARMACOL S.A. oraz FARMACOL-LOGISTYKA Sp. z o.o., Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 305006,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 319643,67

 • Oferta z najniższą ceną: 319643,67 / Oferta z najwyższą ceną: 335725,45

 • Waluta: PLN .


Część NR: 3   

Nazwa: Produkty lecznicze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o.o. oraz PGF SA, Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5240,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3353,04

 • Oferta z najniższą ceną: 3353,04 / Oferta z najwyższą ceną: 9800,55

 • Waluta: PLN .


Część NR: 4   

Nazwa: Produkty lecznicze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum firm FARMACOL S.A. oraz FARMACOL-LOGISTYKA Sp. z o.o., Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2370,38

 • Oferta z najniższą ceną: 2370,38 / Oferta z najwyższą ceną: 2456,57

 • Waluta: PLN .


Część NR: 5   

Nazwa: Produkty lecznicze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • OPTIFARMA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Zielona 4, 05-830 Wolica, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1746,90

 • Oferta z najniższą ceną: 1746,90 / Oferta z najwyższą ceną: 1746,90

 • Waluta: PLN .Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Izabela Bobik

Modyfikował: Izabela Bobik

Czas wytworzenia: 2016-03-25, :09:09:23

Czas modyfikacji: 2016-06-08, :08:12:06

Ilość odsłon: 1089