Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów spożywczych

termin składania ofert:

27.04.2015.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 54133-2015 z dnia 2015-04-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów spożywczych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie z podziałem na 3 zadania: zadanie nr 1- produkty sypkie, delikatesowe, przyprawy, woda mineralna; zadanie nr 2 - warzywa i...
Termin składania ofert: 2015-04-27

 

Szczecin: Dostawa produktów spożywczych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 84277 - 2015; data zamieszczenia: 10.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 54133 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów spożywczych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów spożywczych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie z podziałem na 3 zadania: zadanie nr 1- produkty sypkie, delikatesowe, przyprawy, woda mineralna; zadanie nr 2 - warzywa i owoce mrożone; zadanie nr 3 - pieczywo.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.89.00.00-3, 15.81.10.00-9, 15.33.11.70-9, 41.11.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Produkty sypkie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Unima Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 4, 65-142 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32134,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 25953,03

 • Oferta z najniższą ceną: 25953,03 / Oferta z najwyższą ceną: 26714,12

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Warzywa mrożone

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AB Frost Sp. J. Królik, ul. Górna 8, 98-277 Brąszewice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9859,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7826,70

 • Oferta z najniższą ceną: 7826,70 / Oferta z najwyższą ceną: 9320,85

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Pieczywo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ciastkarnia - Piekarnia Wiesław Żelek, ul. Wolińska 21, 72-400 Kamień Pomorski, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23238,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 19375,62

 • Oferta z najniższą ceną: 19375,62 / Oferta z najwyższą ceną: 19422,88

 • Waluta: PLN.

 

Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Izabela Bobik

Modyfikował: Izabela Bobik

Czas wytworzenia: 2015-04-17, :11:31:14

Czas modyfikacji: 2015-06-10, :11:02:31

Ilość odsłon: 1214