Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów spożywczych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

termin składania ofert:

07.04.2016.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 68870-2016 z dnia 2016-03-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów spożywczych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie z podziałem na 3 zadania: zadanie nr 1- produkty sypkie, delikatesowe, przyprawy, woda mineralna; zadanie nr 2 - warzywa i...
Termin składania ofert: 2016-04-07

 


 

 

 

Szczecin: Dostawa produktów spożywczych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 106056 - 2016; data zamieszczenia: 28.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 68870 - 2016r.

 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów spożywczych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów spożywczych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie z podziałem na 3 zadania: zadanie nr 1- produkty sypkie, delikatesowe, przyprawy, woda mineralna; zadanie nr 2 - warzywa i owoce mrożone; zadanie nr 3 - pieczywo.

 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.89.00.00-3, 15.81.10.00-9, 15.33.11.70-9, 41.11.00.00-3.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Część NR: 1

 

Nazwa: Produkty sypkie, delikatesowe, przyprawy, woda mineralna

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2016.

 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

 • UNIMA Sp. z o.o. Hurtownia Artykułów Spożywczych, Zdrojowa 4, 65-142 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.

 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33962,80 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 

 • Cena wybranej oferty: 31282,67

 • Oferta z najniższą ceną: 31282,67 / Oferta z najwyższą ceną: 33095,19

 • Waluta: PLN .


Część NR: 2

 

Nazwa: Warzywa i owoce mrożone

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2016.

 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

 • AB Frost Sp. j. Królik, Górna 8, 98-277 Brąszewice, kraj/woj. łódzkie.

 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9910,00 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 

 • Cena wybranej oferty: 8668,28

 • Oferta z najniższą ceną: 8668,28 / Oferta z najwyższą ceną: 8792,18

 • Waluta: PLN .


Część NR: 3

 

Nazwa: Pieczywo

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2016.

 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

 • Ciastkarnia-Piekarnia Hurtownia Art. Spożywczych mgr inż. Wiesław Żelek, Wolińska 21, 72-400 Kamień Pomorski, kraj/woj. zachodniopomorskie.

 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23000,00 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 

 • Cena wybranej oferty: 20758,26

 • Oferta z najniższą ceną: 20758,26 / Oferta z najwyższą ceną: 25637,40

 • Waluta: PLN .

Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Małgorzata Jarosz

Modyfikował: Małgorzata Jarosz

Czas wytworzenia: 2016-03-25, :10:50:31

Czas modyfikacji: 2016-04-28, :09:32:49

Ilość odsłon: 1209