Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów spożywczych - mleka i przetworów mlecznych, mięsa i wyrobów mięsnych oraz ryb i przetworów z ryb

termin składania ofert:

06.10.2015.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 250266-2015 z dnia 2015-09-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest dostawa własnym transportem na koszt Wykonawcy produktów spożywczych z podziałem na 3 zadania: zadanie nr 1 - mleko i przetwory mleczne, zadanie nr 2 - mięso i wyroby mięsne, zadanie nr 3 - ryby i przetwory...
Termin składania ofert: 2015-10-06

 

Szczecin: Dostawa produktów spożywczych - mleka i przetworów mlecznych, mięsa i wyrobów mięsnych oraz ryb i przetworów z ryb do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 314954 - 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 250266 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów spożywczych - mleka i przetworów mlecznych, mięsa i wyrobów mięsnych oraz ryb i przetworów z ryb do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa własnym transportem na koszt Wykonawcy produktów spożywczych z podziałem na 3 zadania: zadanie nr 1 - mleko i przetwory mleczne, zadanie nr 2 - mięso i wyroby mięsne, zadanie nr 3 - ryby i przetwory z ryb do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.11.00.00-2, 15.13.11.00-6, 15.22.00.00-6, 15.50.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Mleko i przetwory mleczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego, ul. Handlowa 4, 15-959 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65568,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 55255,62

 • Oferta z najniższą ceną: 55255,62 / Oferta z najwyższą ceną: 73670,10

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 2   

Nazwa: Mięso i wyroby mięsne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MADAR Dariusz Watral, ul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 51910,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 44034,38

 • Oferta z najniższą ceną: 44034,38 / Oferta z najwyższą ceną: 63522,38

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 3   

Nazwa: Rybi i przetwory z ryb

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • IMPERIAL - KOŁOBRZEG A. Łuczka, Zb. Łuczka Spółka Jawna, ul. Albatrosa 11, 78-100 Kołobrzeg, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5675,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5139,75

 • Oferta z najniższą ceną: 5139,75 / Oferta z najwyższą ceną: 5139,75

 • Waluta: PLN .

Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Izabela Bobik

Modyfikował: Izabela Bobik

Czas wytworzenia: 2015-09-24, :08:46:17

Czas modyfikacji: 2015-11-23, :08:47:40

Ilość odsłon: 1206