Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę produktu leczniczego - Bortezomib

termin składania ofert:

01.10.2015.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 248800-2015 z dnia 2015-09-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu leczniczego - Bortezomib proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, fiolki 1mg i 3,5 m, dla potrzeb leczenia w Oddziale Hematologii. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych...
Termin składania ofert: 2015-10-01

 

Szczecin: Dostawa produktu leczniczego - Bortezomib dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 276606 - 2015; data zamieszczenia: 19.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 248800 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktu leczniczego - Bortezomib dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu leczniczego - Bortezomib proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, fiolki 1mg i 3,5 m, dla potrzeb leczenia w Oddziale Hematologii.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o., Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 356400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 356400,00

  • Oferta z najniższą ceną: 356400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 356400,00

  • Waluta: PLN .


Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Małgorzata Jarosz

Modyfikował: Małgorzata Jarosz

Czas wytworzenia: 2015-09-23, :07:46:38

Czas modyfikacji: 2015-10-19, :08:40:47

Ilość odsłon: 1411