Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem do zabezpieczenia działania sieci informatycznej do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

termin składania ofert:

22.06.2016.

Pliki

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Szczecin: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem do zabezpieczenia działania sieci informatycznej do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 79619 - 2016; data zamieszczenia: 10.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: -->

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ , ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.109szpital.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem do zabezpieczenia działania sieci informatycznej do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem do zabezpieczenia działania sieci informatycznej do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie z podziałem na 4 zadania: zadanie nr 1 - sprzęt komputerowy z oprogramowaniem zadanie nr 2 - Router UTM/Firewall - urządzenie do ochrony i zarządzania siecią zadanie nr 3 - oprogramowanie antywirusowe i licencja dostępowa zadanie nr 4 - licencje szpitalnego systemu informatycznego wraz z nadzorem autorskim Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.42.00.00-3, 30.20.00.00-1, 48.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w tym zakresie Zamawiający nie stawia warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w tym celu przedstawią Zamawiającemu wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 1 dostawy obejmującej swoim zakresem: a) dla zadania 1- min.: zestawów komputerowych - min 35 szt., urządzeń drukujących- min. 35 szt., b) dla zadania 2 - min.: urządzeń zabezpieczających sieć - min 1 szt., c) zadanie 3 - min.: oprogramowania/licencji: biurowego i dostępowego - min. 45 szt., oprogramowania antywirusowego min. 100 stanowisk d) zadanie 4 - min. dostawy systemu informatycznego odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia - min. 1 dostawa. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 1 na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunku w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz dołączonych dokumentów. Ocena zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia poprzez analizę złożonych dokumentów. Zgodnie z art. 26 ust 2b upzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w tym zakresie Zamawiający nie stawia warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w tym zakresie Zamawiający nie stawia warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w tym zakresie Zamawiający nie stawia warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  dokumenty wymienione w Opisie przedmiotu zamówienia w poszczególnych zadaniach (załącznik nr 1 do SIWZ)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, w przypadku złożenia w ofercie pełnomocnictwa - musi być złożone w oryginale, lub kopii potwierdzonej notarialnie lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. Wypełniony Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Wypełniona Oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ. Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach: a. obniżenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę b. zmiany urzędowej stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.109szpital.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9 - 11, 70 - 965 Szczecin, Sekcja Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2016 godzina 10:00, miejsce: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9 - 11; 70 - 965 Szczecin, Kancelaria Ogólna - budynek administracji.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 48.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Parametry techniczne komputera: im wyższej klasy procesor - 10
  • 3. Parametry techniczne komputera: im więcej RAM - 10
  • 4. Parametry techniczne monitorów: im wieksza matryca monitora - 10
  • 5. Koszt eksploatacji drukarek (koszt wydruku jednej strony, przy założeniu, że czarnobiała strona jest zaczerniona w 5%) - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Router UTM/Firewall - urządzenie do ochrony i zarządzania siecią.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Router UTM/Firewall - urządzenie do ochrony i zarządzania siecią.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.42.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Okres gwarancji i okres wsparcia technicznego (aktualizacja) - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Oprogramowanie antywirusowe i licencja dostępowa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Oprogramowanie antywirusowe i licencja dostępowa.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Okres licencjonowania oprogramowania antywirusowego - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Licencje szpitalnego systemu informatycznego wraz z nadzorem autorskim.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Licencje szpitalnego systemu informatycznego wraz z nadzorem autorskim.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 79619-2016 z dnia 2016-06-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem do zabezpieczenia działania sieci informatycznej do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie z podziałem na 4 zadania: zadanie nr 1 -...
Termin składania ofert: 2016-06-22

Numer ogłoszenia: 93743 - 2016; data zamieszczenia: 20.06.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 79619 - 2016 data 10.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, fax. 091 8105802.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2016 godzina 10:00, miejsce: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9 - 11; 70 - 965 Szczecin, Kancelaria Ogólna - budynek administracji..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2016 godzina 10:00, miejsce: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9 - 11; 70 - 965 Szczecin, Kancelaria Ogólna - budynek administracji..

 
Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Małgorzata Jarosz

Modyfikował: Małgorzata Jarosz

Czas wytworzenia: 2016-06-10, :10:34:05

Czas modyfikacji: 2016-06-20, :11:32:52

Ilość odsłon: 1269