Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego z podziałem na 3 zadania

termin składania ofert:

09.10.2015.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 258008-2015 z dnia 2015-10-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 3 zadania: Zadanie nr 1 - Kabina do fototerapii - kpl. 1 Zadanie nr 2 - Defibrylator - 1 kpl. Zadanie nr 3 - Łuk twarzowy z artykulatorem Gerbera - kpl. 1 ...
Termin składania ofert: 2015-10-09

 

Szczecin: Dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 3 zadania do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 332564 - 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 258008 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 3 zadania do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 3 zadania: Zadanie nr 1 - Kabina do fototerapii - kpl. 1 Zadanie nr 2 - Defibrylator - 1 kpl. Zadanie nr 3 - Łuk twarzowy z artykulatorem Gerbera - kpl. 1 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także do montażu i uruchomienia sprzętu oraz szkolenia personelu szpitala w zakresie korzystania z zamontowanych urządzeń..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.83.00-5, 33.18.21.00-0, 33.19.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Kabina do fototerapii

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • WEROMED Tomasz Klepaczewski, ul. Dębowa 1B, 05-110 Jabłonna, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55460,74 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 54864,00

 • Oferta z najniższą ceną: 54864,00 / Oferta z najwyższą ceną: 54864,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 2

Nazwa: Defibrylator

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NextMedical Halina Słaby, ul. G. Bema 31/7, 72-200 Nowogard, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34150,92 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 37094,00

 • Oferta z najniższą ceną: 37094,00 / Oferta z najwyższą ceną: 37094,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 3

Nazwa: Łuk twarzowy z artykulatorem Gerbera

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MANUFAKTURA DENTYSTYCZNA Paulina Owoc, Marii Szembekowej 14a, 63-400 Ostrów Wielkopolski, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18907,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 16990,56

 • Oferta z najniższą ceną: 16990,56 / Oferta z najwyższą ceną: 16990,56

 • Waluta: PLN .


 

 

Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Małgorzata Jarosz

Modyfikował: Małgorzata Jarosz

Czas wytworzenia: 2015-10-01, :09:23:57

Czas modyfikacji: 2015-12-07, :12:05:00

Ilość odsłon: 1606