Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego z podziałem na 3 zadania - łóżko do intensywnej terapii, wózek funkcyjny i kardiomonitor

termin składania ofert:

29.10.2015.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 279416-2015 z dnia 2015-10-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 3 zadania: Zadanie nr 1 - Łóżko do intensywnej terapii pooperacyjnej - kpl. 8 Zadanie nr 2 - Wózek funkcyjny - kpl. 2 Zadanie nr 3 - Kardiomonitor - kpl....
Termin składania ofert: 2015-10-29

 

Szczecin: Dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 3 zadania do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 325010 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 279416 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 3 zadania do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 3 zadania: Zadanie nr 1 - Łóżko do intensywnej terapii pooperacyjnej - kpl. 8 Zadanie nr 2 - Wózek funkcyjny - kpl. 2 Zadanie nr 3 - Kardiomonitor - kpl. 6 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także do montażu i uruchomienia sprzętu oraz szkolenia personelu szpitala w zakresie korzystania z zamontowanych urządzeń..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8, 33.19.21.20-9, 33.12.32.10-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Łóżko do intensywnej terapii pooperacyjnej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KONKRET Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Spółka Jawna, ul. Dworcowa 15a, 86-200 Chełmno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 185185,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 199195,20

 • Oferta z najniższą ceną: 199195,20 / Oferta z najwyższą ceną: 199195,20

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 2   

Nazwa: Wózek funkcyjny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TBK Medical Partner Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17592,59 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 15984,00

 • Oferta z najniższą ceną: 15984,00 / Oferta z najwyższą ceną: 18986,40

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 3   

Nazwa: Kardiomonitor

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NextMedical Halina Słaby, ul. G. Bema 31/7, 72-200 Nowogard, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 119444,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 128940,00

 • Oferta z najniższą ceną: 128940,00 / Oferta z najwyższą ceną: 128940,00

 • Waluta: PLN .

 

 

Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Izabela Bobik

Modyfikował: Izabela Bobik

Czas wytworzenia: 2015-10-20, :14:27:35

Czas modyfikacji: 2015-12-01, :09:01:31

Ilość odsłon: 1720